Skolas nolikums


 

 

Rēzeknes novada pašvaldība

       SAKSTAGALA JĀŅA KLĪDZĒJA

PAMATSKOLA

Reģ.Nr.4212901167

Skolas iela13, Ciukori, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4638,

Tel. 646 40547

e–pasts: sakstagals@saskarsme.lv

 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas

NOLIKUMS

 

Izdots saskaņā ar

Izglītības likuma 22. panta pirmo un otro daļu,

Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu

 

 1. Vispārīgie jautājumi

 

 1. Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola (turpmāk – iestāde) ir Rēzeknes novada pašvaldības (turpmāk – dibinātājs) dibināta vispārējās pamatizglītības iestāde.
 2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī iestādes dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.
 3. Iestāde ir juridiska persona, tai ir sava simbolika – zīmogs, spiedogi, noteikta parauga veidlapas. Iestāde saskaņā ar normatīvajiem aktiem izmanto valsts simboliku.
 4. Iestādes juridiskā adrese: Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola, Skolas iela 13, Ciukori, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV- 4638.
 5. Dibinātāja juridiskā adrese: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601.
 6. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas adreses norādītas Valsts izglītības informācijas sistēmā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 1. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

 

 1. Iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu izglītojamo audzināšanas vadlīnijās, valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.
 2. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība.
 3. Iestādes uzdevumi ir šādi:
  • īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
  • nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepiecie­šamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;
  • izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai;
  • veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;
  • sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamat­principiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;
  • sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību (turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu izglītības ieguvi;
  • nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē; 
  • racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus;
  • aizpildīt un iesniegt oficiālās statistikas veidlapu (atbilstoši normatīvajos aktos par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā noteiktajam), aktualizēt Izglītības iestāžu reģistrā norādāmo informāciju atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par Valsts izglītības informācijas sistēmas saturu, uzturēšanas un aktualizācijas kārtību, kā arī nodrošināt pašnovērtējuma ziņojuma aktualizāciju un tā pieejamību iestādes vai dibinātāja tīmekļvietnē;
  • pildīt citus normatīvajos aktos paredzētos izglītības iestādes uzdevumus.

 

III. Iestādē īstenojamās izglītības programmas

 

 1. Iestāde īsteno vispārējās pamatizglītības programmas.
 2. Iestāde var īstenot interešu izglītības un citas izglītības programmas atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajam.

 

 1. Izglītības procesa organizācija

 

 1. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, iestādes Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi iestādes iekšējie normatīvie akti, kā arī citi iestādes vadītāja (turpmāk – iestādes direktors) izdotie tiesību akti un lēmumi.
 2. Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no iestādes vispārējās pamatizglītības programmās notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
 3. Mācību ilgumu, īstenojot vispārējās pamatizglītības programmas, nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Iestādes direktors ir tiesīgs noteikt citas mācību organizācijas formas un to ilgumu, nepārsniedzot Vispārējās izglītības likumā noteikto mācību stundu slodzi nedēļā un mācību stundu skaitu dienā. Mācību stundu slodzes sadalījumu pa dienām atspoguļo mācību priekšmetu vai kursu un stundu plāns ar kopējo mācību stundu skaitu mācību priekšmetā vai kursā.
 4. Iestāde patstāvīgi izstrādā izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot valsts izglītības standartā minētos vērtēšanas pamatprincipus.
 5. Iestādē ir pagarinātās dienas grupas, kuras darbojas saskaņā ar iestādes izstrādātajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem.

 

 1. Izglītojamo tiesības un pienākumi

 

 1. Izglītojamo tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un iestādes iekšējos normatīvajos aktos.
 2. Izglītojamais ir atbildīgs par savu rīcību iestādē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

 

 1. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

 

 1. Iestādi vada iestādes direktors. Iestādes direktora tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes direktora tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.
 2. Iestādes pedagogus darbā pieņem un atbrīvo iestādes direktors normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Iestādes direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem konkrētu uzdevumu veikšanu.
 3. Iestādes pedagogu tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.
 4. Citu darbinieku tiesības un pienākumi ir noteikti Rēzeknes novada pašvaldības  Dricānu pagasta apvienības struktūrvienības Sakstagala pagasta  pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) ar  šiem  darbiniekiem  noslēgtajos darba līgumos un amatu aprakstos, kā  arī  daļēji  var  būt  noteikti iestādes Darba kārtības noteikumos. Citu darbinieku tiesības un pienākumi  ir  noteikti  arī Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos.

 

VII. Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence

 

 1. Iestādes direktors ar rīkojumu nosaka iestādes organizatorisko struktūru, tai skaitā nodrošinot iestādes padomes izveidošanu un darbību.
 2. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums.
 3. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm iestādē un līdzdarbotos iestādes darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, iestādes padome ir tiesīga veidot interešu grupas un institūcijas, tajās iesaistot iestādes izglītojamos un viņu vecākus. Minēto institūciju un interešu grupu darbību nosaka iestādes padomes apstiprināts reglaments.
 4. Izglītības programmās noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai, mācību priekšmetu pedagogi tiek apvienoti metodiskajās komisijās. Metodiskās komisijas darbojas saskaņā ar šo nolikumu un iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, to darbu koordinē iestādes direktora vietnieki.

 

VIII. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence

 

 1. Iestādes pedagoģiskās padomes (turpmāk – pedagoģiskā padome) izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.
 2. Pedagoģisko padomi vada iestādes direktors.

 

 1. Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un iestāde vai pārvaldes amatpersona, kurai privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību

 

 1. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod iestādes iekšējos normatīvos aktus.
 2. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu dibinātājam – Rēzeknes novada pašvaldībai, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601.

 

 1. Iestādes saimnieciskā darbība

 

 1. Iestāde neveic  saimniecisko  darbību. Iestādes  saimnieciski tehnisko darbību veic Pārvalde,  to savstarpēji  saskaņojot  ar  iestādes direktoru.
 2. Ja iestādei tiek  veikti  ziedojumi, to  uzskaiti  veic  Pārvalde. Ziedojumi  saskaņā ar  normatīvajiem aktiem  tiek  izlietoti  atbilstoši  to  noteiktajam  mērķim.
 3. Iestādes direktors ir tiesīgs slēgt līgumus  tikai  papildus izglītojošās  darbības  veikšanai, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai un, ja  to  paredz   normatīvie    Finanšu  darbība  šajos  gadījumos tiek veikta  ar Pārvaldes  starpniecību.
 4. Daļa papildus iegūto finanšu līdzekļu, ko Pārvalde  ir  guvusi, veicot  saimniecisko  darbību, izmantojot iestādes  telpas un/vai iekārtas, tiek  izlietota  iestādes  vajadzībām (mācību un materiāltehnisko līdzekļu iegādei, iestādes attīstībai, remontam utml.),  savstarpēji  saskaņojot  ar  iestādes direktoru.
 5. Iestādes finansēšanas avoti un kārtība

 

 1. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.
 2. Pārvalde un iestādes direktors  par finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izlietojumu atbilstoši budžeta tāmei  atskaitās iestādes padomei.

 

XII. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība

 

 1. Iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par to Ministru kabineta noteiktai institūcijai, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru.
 2. Iestāde par tās likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas, tai skaitā Ministru kabineta noteiktu institūciju, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru, un personas informē ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš (objektīvu apstākļu dēļ – ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš).

 

XIII. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

 

 1. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu un Vispārējās izglītības likumu, izstrādā iestādes nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs.
 2. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc iestādes dibinātāja iniciatīvas, iestādes direktora, iestādes padomes vai pedagoģiskās padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina iestādes dibinātājs.
 3. Iestādes nolikumu un grozījumus nolikumā iestāde aktualizē Valsts izglītības informācijas sistēmā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

XIV. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem

 

 1. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību iestāde veic dokumentu un arhīvu pārvaldību, tostarp veicot fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likumu.
 2. Iestāde savā darbībā nodrošina izglītības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu sasniegšanu, vienlaikus nodrošinot izglītojamo tiesību un interešu ievērošanu un aizsardzību.
 3. Atzīt par spēku zaudējušu 03.05.2019. nolikumu “ Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas nolikums” (apstiprināts ar Rēzeknes  novada domes     03.2019.  lēmumu  (protokols Nr.10, 9.§).

 

 

 

Direktore                                                                  ( Silvija Freiberga )

 

 

2019-03-18 09:19  |  Skatīts: 358x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ