Iekšējie kārtības noteikumi


SAKSTAGALA JĀŅA KLĪDZĒJA PAMATSKOLAS

 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 

Rēzeknes novada Sakstagala pagastā

 

Izstrādāti saskaņā ar Izglītības likuma 54.panta 2.punktu, Vispārējās izglītības likuma 10.panta 3.daļas 2.punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu un Skolas nolikuma 36.punktu,

22.08.2023. Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 474 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”

 

 1. Vispārīgie jautājumi

1.Noteikumi nosaka:

        1.1. izglītības procesa organizāciju un izglītojamo uzvedību  skolā;

        1.2. rīcību, kāda nodrošina drošu vidi skolā;

        1.3. izglītojamo tiesības un pienākumus;

        1.4. atbildību par Noteikumu neievērošanu;

        1.5. kārtību, kādā skolā uzturas skolēnu vecāki, viesi, nepiederošas personas;

        1.6. rīcību, ja skolā tiek lietotas atkarību izraisošas vielas;

        1.7.rīcību, ja tiek konstatēta vardarbība vai ir aizdomas par vardarbību pret izglītojamo, pedagogu, skolas darbinieku,  fiziskas vai psiholoģiskas vardarbības situācijās;

        1.8. kārtību, kādā skolēni tiek iepazīstināti ar noteikumiem;

 1. Noteikumu mērķis ir nodrošināt skolā emocionāli labvēlīgu un drošu vidi, noteikt skolēnu, viņu vecāku vai likumisko pārstāvju, pedagogu darbību skolā, tās teritorijā un skolas organizētajos pasākumos.
 2. Noteikumu ievērošana visiem izglītojamiem, pedagogiem un skolas darbiniekiem ir obligāta
 3. Izglītības procesa organizācija un izglītojamo uzvedība skolā
 1. Mācību gada un semestru sākuma un beigu laikus nosaka MK noteikumi.
 2. Skolas ieejas durvis tiek atvērtas ne vēlāk kā 7.30.
 3. Mācību stundas sākas plkst. 8.40, nepieciešamības gadījumā var tikt noteikta 0. stunda, kura sākas 7.55.
 4. Mācību stundas garums – 40 minūtes.
 5. Mācību darbs norit pēc apstiprināta skolas mācību plāna un stundu, fakultatīvo un interešu izglītības nodarbību saraksta. Informāciju par izmaiņām stundu sarakstā izvieto skolas informācijas stendā un e-klases žurnālā, individuālais darbs ar izglītojamiem norit pēc atsevišķa saraksta.
 6. Katra mācību stunda sākas un beidzas ar zvanu. Zvanu sarakstu/ starpbrīžu ilgumu/ apstiprina skolas direktors.
 1. Mācību stundās:
  • skolēnam jāapmeklē visas mācību stundu sarakstā paredzētās mācību stundas un nodarbības
  • pēc zvana uz stundu jāatrodas mācību kabinetā

 mācību stundas sākumā skolēns uz sola novieto tikai mācību stundai nepieciešamos darba

piederumus un mācību līdzekļus

 • stundas sākumā pēc skolotāja uzaicinājuma skolēnam savu izslēgto mobilo tālruni jānovieto speciāli tam paredzētā vietā līdz stundas beigām; mobilo tālruni  izmanto tikai pēc pedagoga uzaicinājuma mācību procesā paredzētā uzdevuma veikšanai
 • ja skolēns attaisnojošu iemeslu dēļ nav sagatavojies stundai, par to informē pirms stundas
 • ja skolēns kāda iemesla dēļ nokavē stundas sākumu, viņš klusi un pieklājīgi atvainojas par traucējumu, ieņem savu vietu un iekļaujas stundas darbā
 • stundās skolēns pilda skolotāja norādījumus un uzdevumus, netraucē pārējiem skolēniem un skolotājam
 • ievēro ieksējās kārtības un drošības noteikumus visos mācību kabinetos
 • stundās skolēns neēd, nedzer un nekošļā košļājamo gumiju
 1. Skolēnu kavēto stundu uzskaite, attaisnošana:

                     11.1. priekšmetu skolotāji e-žurnālā regulāri veic ierakstus par stundu kavēšanu

11.2. kavējumu uzskaiti veic klases audzinātājs.

11.3. par kavējumiem vecāki informē klases audzinātāju darba dienas sākumā

                     11.4. kavētās stundas var attaisnot ārsta zīme, ja skolēnam novēro veselības problēmas vai vecāku zīme / par 1-3 kavētām dienām/ vai informācija klases audzinātājam, ja nodarbības skolā tiek kavētas citu attaisnojošu iemeslu dēļ. Vecāku rakstiska zīme var attaisnot ne vairāk kā 20 stundas semestrī, sazinoties ar klases audzinātāju

                     11.5.  attaisnojošus dokumentus skolēns iesniedz 3 dienu laikā pēc atgriešanās skolā

                     11.6.  ja skolēns neattaisnoti kavē vairāk kā 20 mācību stundas mēnesī, klases audzinātājs par to informē vecākus, informē skolas administrāciju, novada IP, pašvaldības sociālo darbinieku

 1. Starpbrīžos:

12.1. starpbrīžos skolēniem jāierodas pie mācību kabineta, kur notiks stunda.

12.2. starpbrīžos jāievēro skolotāju un dežurējošo darbinieku prasības, aizrādījumus, norādījumus

12.3. starpbrīžos un pēc stundām aizliegts gaiteņos un kāpņu telpās skriet, grūstīties, klaigāt, svilpot, kā arī trokšņot, lietot skaņas pastiprinātājus- skandas utml.

12.4. starpbrīžos aizliegts patvaļīgi atstāt skolu, skolas teritoriju; skolēni drīkst atstāt skolas teritoriju tikai, pamatojoties uz vecāku motivētu ziņojumu;

12.5. nedrīkst drūzmēties foajē pie centrālajām ieejas durvīm

12.6. piemērotos laika apstākļos pēc stundām skolēni var uzturēties skolas āra teritorijā; lēmumu par iespēju atstāt skolas telpas pieņem skolas administrācija

12.7. personīgās mantas/ somas, treniņtērpus u.c./ skolēni starpbrīdī novieto klasē, kurā paredzēta nākošā stunda vai arī uz soliņiem gaiteņos. Somas neatstāj uz grīdas gaitenī.

 1. Skolas ēdnīcā:

13.1. skolēni pusdieno skolas ēdnīcā, skaļi nesarunājoties

13.2. ēdināšana tiek organizēta starpbrīžos pēc apstiprināta grafika

13.3. 1.-4.kl. ierodas ēdnīcā klases audzinātāju pavadībā, ievērojot kārtību un klusumu

13.4.  5.-9.kl. audzinātāji seko kārtībai savas klases pusdienu laikā

13.5. skolēni pirms ēšanas nomazgā rokas, ēdamzālē netrokšņo, ievēro galda kultūru

13.6. ēdnīcā jāievēro ēdnīcas personāla norādījumi; pārpratumi jārisina individuāi vai ar klases audzinātāja palīdzību

13.7. skolēni veic pašapkalpošanos/ aiznes lietotos traukus uz speciālo galdu/

 1. Garderobē:

14.1. skolēni virsdrēbes atstāj skolas garderobē.

14.2. skolēni neatstāj naudu, mobilo tālruni u.c. vērtīgas mantas virsdrēbēs

14.3. stundām sākoties garderobe tiek slēgta un skolēniem nav atļauts uzturēties garderobē

14.4. skolēni virsdrēbes var paņemt tikai pēc mācību stundu beigām

14.5.skolas garderobē aizliegts izsvaidīt kā savas, tā arī svešas mantas, kā arī ieturēt maltīti, bez vajadzības uzturēties, pavadīt brīvo laiku

14.6. maiņas apavus novieto kārtīgi

III. Rīcība drošas vides nodrošināšanai skolā

 1. Rīcība ekstremālās situācijās:
  • skolēniem bez ierunām jāpakļaujas atbildīgo personu rīkojumiem saskaņā ar drošības instrukcijām

1.2. skolā ir izstrādāti drošības noteikumi, kuri atrodas skolas lietvedībā

 • evakuācijas plāns un informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību atrodas pie skolas dežuranta vestibilā un katrā stāvā pie sienas
 • evakuācijas gadījumā skolēni pamet skolas ēku un pulcējas skolas stadionā
 • skolas rīcībā esošie skolēnu personas dati tiek iegūti un apstrādāti, lai izpildītu skolas funkcijas, ievērojot normatīvo aktu prasības
 • skolēnu personas fotogrāfiju izmantošana ir atļauta pēc saskaņojuma ar vecākiem / rakstiski apstiprina ar parakstu iesniegumā par uzņemšanu skolā/
 • klases audzinātājs iepazīstina skolēnus ar skolas evakuācijas plānu, skolā noteikto operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību un rīcību ekstremālās situācijās, kā arī ar darba drošības instrukcijām
 1. Rīcība, ja konstatēta vardarbība vai ir aizdomas par vardarbību pret izglītojamo; fiziskas vai psiholoģiskas vardarbības situācijās skolā vai organizējot attālinātās mācības:

2.1. skolēns nedrīkst fiziski, morāli vai psiholoģiski aizskart skolasbiedrus, skolotājus un citus skolas darbiniekus

2.2. aizliegts saskarsmes gadījumos, rodoties konfliktsituācijai, pielietot fizisku spēku; aizliegts pielietot vardarbību, kā arī filmēt emocionālās un fiziskās vardarbības gadījumus, ievietot uzfilmēto virtuālajā vidē.

2.3.  ja skolēns kādas personas darbībā saskata draudus/ fizisku vai emocionālu vardarbību/ savai vai citu personu drošībai, viņš nekavējoties ziņo par to pedagogiem vai skolas darbiniekiem

2.4. pedagogs vai darbinieks, konstatējot apdraudējumu kāda skolēna drošībai, veselībai vai dzīvībai, nekavējoties cenšas to novērst vai pārtraukt un nepieciešamības gadījumā sniedz pirmo palīdzību

2.5. kad pārtraukta vardarbība, pedagogs vai darbinieks uzklausa skolēnu viedokli par notikušo un par situāciju informē klases audzinātāju

2.6. klases audzinātājs informē vecākus, izvērtē notikušo, izstrādā darbības plānu, lai risinātu radušos situāciju un sniegtu nepieciešamo atbalstu, un informē skolas administrāciju

2.7.  direktors kopā ar administrāciju izvērtē situāciju un plāno kopīgo tikšanos ar iesaistītajām pusēm

2.8. skolā aizliegts ienest priekšmetus, kuri nav paredzēti mācību procesam un ar kuriem var apdraudēt savu vai citu skolēnu drošību

2.9. stingri aizliegts nest uz skolu asus, durošus priekšmetus, bīstamas ķīmiskās vielas, šķiltavas, elektroniskās cigaretes, to uzpildīšanai paredzēto šķidrumu, alkoholu, tabakas izstrādājumus, pirotehniku, un priekšmetus, kas apdraud citu drošību un veselību.

2.10.skolas teritorijā kategoriski aizliegts mētāties ar āboliem, sniega pikām, jebkādām bumbiņām

 1. Rīcība, ja skolēns apdraud savu vai citu personu drošību:

3.1. skolēnam tiek izolēts citā skolas telpā pieaugušā  klātbūtnē līdz brīdim, kamēr ierodas vecāki

3.2. nekavējoties tiek informēti vecāki

3.3. skolēnam tiek noteikti atbalsta pasākumi

3.4. ja vecāki nesadarbojas ar skolu vai skolēna uzvedība neuzlabojas, skola par to informē bērnu tiesību aizsardzības institūcijas

 1. Rīcība, ja skolā tiek lietotas atkarību izraisošas vielas:

4.1. skolas teritorijā neienest un nelietot ieročus, alkoholiskus dzērienus, tabakas izstrādājumus, toksiskas un narkotiskas vielas, pirotehniku, ķīmiski bīstamas vielas, nespēlēt azartiskas spēles;

4.2. ziņot dežūrējošajam skolotājam vai citam darbiniekam, skolas administrācijai par ieroču,   alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu bīstamu vielu ienešanu skolā vai to lietošanas gadījumiem

4.3. ja ir saņemta informācija vai rodas pamatotas aizdomas par alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu iegādāšanos, lietošanu, glabāšanu, realizēšanu, kā arī pamudinājumu tos lietot skolā vai tās teritorijā, skola informē vecākus un ziņo Valsts vai pašvaldības policijai

 1. Skolēnu sūdzību iesniegšana un izskatīšana:

5.1. skolēns mutvārdos vai rakstiski apraksta situāciju klases audzinātājam, priekšmetu skolotājam, skolas darbiniekam vai rakstiskā formā iesniedz skolas lietvedei

5.2. skolas direktors, ja nepieciešams, norīko atbildīgo darbinieku sūdzības izskatīšanai

5.3. sūdzību izskatīšana parastā kārtībā notiek likumā noteiktā kārtībā, un izglītības iestāde sagatavo rakstisku atbildi

5.4. ja nepieciešams, sūdzība tiek izskatīta nekavējoties, rīkojoties atbilstoši Bērnu tiesības aizsardzības likumam, lai skolēna tiesības un likumiskās intereses netiktu aizskartas

 1. Izglītojamo tiesības
 2. Iegūt valsts un pašvaldības apmaksātu pamatizglītību.
 3. Mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi un izteikt savus priekšlikumus skolas darba pilnveidošanai.
 4. Izglītības procesā izmantot skolas telpas, bibliotēku, interneta pakalpojumus un mācību līdzekļus bez maksas.
 5. Saņemt bezmaksas neatliekamo medicīnisko palīdzību.
 6. Iesaistīties un piedalīties Skolas pašpārvaldē, atbilstoši tās reglamentam.
 7. Saņemt no skolotājiem savlaicīgu informāciju par plānotajiem pārbaudes darbiem un citiem ar izglītības procesu saistītiem jautājumiem.
 8. Dzīvībai un veselībai drošus apstākļus mācību un ārpusstundu pasākumu laikā.
 9. Netraucētu darbu mācību stundās un ārpusstundu nodarbībās.
 10. Piedalīties fakultatīvajās nodarbībās un interešu izglītībā.
 11. Piedalīties individuālajās un grupu nodarbībās. 
 12. Saņemt skolotāju konsultācijas.
 13. Pārstāvēt skolu mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un pasākumos atbilstoši savām interesēm un spējām.
 14. Saņemt motivētu zināšanu un uzvedības novērtējumu.
 15. Saņemt mutiskas uzslavas un pateicības, atzinības rakstus un materiālus apbalvojumus par sasniegumiem mācību darbā, interešu izglītībā vai sabiedriskajā darbā.
 16. Ziņot par nepieņemamu rīcību, domstarpību gadījumā lūgt palīdzību skolas vadībai.
 17. Iesniegt priekšlikumus skolas darba pilnveidošanai.
 18.  
 19. Izglītojamo pienākumi
 1. Ievērot iekšējās kārtības un drošības noteikumus mācību kabinetos, sporta zālē, ēdnīcā, un skolas bibliotēkā. Ievērot ugunsdrošības, ceļu satiksmes, elektrodrošības un uzvedības noteikumus masu pasākumos, ekskursijās un pārgājienos.
 2. Mācīties atbilstoši savām spējām, apmeklēt visas mācību stundu sarakstā paredzētās mācību stundas.
 3. Sistemātiski gatavoties mācību stundām, izpildīt uzdevumus mājās un bez iemesla nekavēt skolu
 4. Būt atbildīgam par savu rīcību, mācību sasniegumiem, uzvedību un pilnveidot pašdisciplīnu
 5. Būt disciplinētam, nepārkāpt sabiedrisko kārtību skolā, rūpēties par savu ārējo izskatu, nesmēķēt, nelietot alkoholu, apreibinošās vielas
 6. Ar cieņu izturēties pret valsti un sabiedrību, valsts un skolas simboliku un atribūtiku, veidot un attīstīt skolas tradīcijas.
 7. Saudzēt skolas vidi, skolas inventāru un atlīdzināt materiālos zaudējumus, ja tādi radušies skolēna vainas dēļ-tīšas mantas vai inventāra bojāšanas gadījumā materiālos zaudējumus atlīdzina vecāki pilnā apmērā  
 8. Ievērot pārējo skolēnu tiesības uz netraucētu izglītības ieguvi.
 9. Ievērot pedagogu tiesības uz apzināti netraucētu mācību stundu un ārpusstundu nodarbību organizēšanu un vadīšanu.
 10. Ievērot personīgo higiēnu, ievērot tīrību un kārtību skolā
 11. Ienākot skolā sasveicināties ar skolas dežuranti un skolas darbiniekiem, skolotājiem
 12. Skolā ierasties lietišķā, tīrā apģērbā, virsdrēbes atstāt garderobē, nomainīt ielas apavus.
 13. Mācību stundai vai citai nodarbībai sākoties atrasties mācību kabinetā, sagatavot skolotāja noteiktos mācību līdzekļus un piederumus, pildīt skolotāja norādījumus.
 14. Sporta stundā ierasties sporta apģērbā un apavos. Skolēni, kuri atbrīvoti no sporta stundām, atrodas stundā un pilda skolotāja norādījumus.
 15. Sveicināt skolas pedagoģiskos un tehniskos darbiniekus, visus pieaugušos, kas ienāk skolas telpās.
 16. Saskarsmē un sarunās ievērot pieklājīgas uzvedības normas.
 17. Informēt klases audzinātāju, mācību priekšmeta skolotāju vai skolas administrāciju, ja veselības stāvokļa, ģimenes vai citu neparedzētu apstākļu dēļ ir jāaiziet no mācību stundām.
 18. Sekot kārtībai un tīrībai savā darba vai atpūtas vietā: klasē, gaiteņos, tualetes telpās, skolas teritorijā.
 19. Mācību gada beigās skolas bibliotēkā nodot daiļliteratūras, metodiskās literatūras u.c. grāmatas
 20. Būt atbildīgiem, savstarpēji tolerantiem, laipniem, taktiskiem un pieklājīgiem, nelietot necenzētus vārdus
 21. Skolas telpās nenēsāt galvassegas/ cepures, kapuces u.c./
 1. Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu       
 1. Katrs skolēns ir personīgi atbildīgs par sava mācību darba un lietpratības rezultātiem, uzvedību un Noteikumu ievērošanu.
 2. Noteikumu neievērošanas gadījumā pārkāpuma izskatīšana un lēmuma pieņemšana notiek šādā kārtībā:
 • individuāla saruna ar mācību priekšmeta skolotāju vai klases audzinātāju
 • individuāla saruna ar direktora vietnieku
 • saruna ar skolēnu un vecākiem un rakstiska vienošanās par tālāku sadarbību
 • pārkāpuma izskatīšana skolas vadības sanāksmē
 • rakstisks rājiens, saglabājot ierakstu personas lietā
 • sadarbība ar ārpusskolas institūcijām
 • pārkāpuma izskatīšanas kārtība var tikt mainīta, ņemot vērā konkrēto situāciju
 1. Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu skolēniem piemērot šādus disciplinārsodus:
 • mutisks aizrādījums;
 • rakstisks ziņojums vecākiem;
 • brīdinājums, piezīme,rājiens direktora rīkojjuumā;
 • ziņojums sociālajam darbiniekam un Nepilngadīgo lietu inspekcijai
 1. Par skolas īpašuma bojāšanu ir atbildīgs skolēns un viņa vecāki. Par nodarījumu skolēns sniedz rakstisku paskaidrojumu, kas glabājas viņa personas lietā. Vecāki pilnā mērā sedz materiālos zaudējumus.
 2. Gadījumos, kad ir aizdomas par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu vai alkohola lietošanu, smēķēšanu, skola par to ziņo izglītojamā vecākiem, nepieciešamības gadījumā ātrai medicīniskai palīdzībai, Nepilngadīgo lietu inspekcijai.
 3. Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietotu vardarbību, administratīvi vai krimināli sodāmiem pārkāpumiem, skola ziņo tiesībsargājošām iestādēm.
 4. Par skolas darbinieku maldināšanu par ekstremālām situācijām skolā skolēns saņem sodu un vecākiem iestājās atbildība tiesībsargājošu institūciju noteiktā kārtībā.

VII. Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas, vecāki, viesi

 1. Skolas viesi, ierodoties skolā, ierašanās mērķi paskaidro dežūrējošajai apkopējai vai dežūrskolotājai -(jam) pie skolas ieejas.
 2. Apmeklētāji reģistrējas apmeklētāju uzskaites žurnālā
 3. Nav pieļaujama skolas viesa pārvietošanās skolā bez skolas pārstāvja. Skolas viesi, kuri neievēro Noteikumu prasības, var tikt izraidīti no skolas.
 4. Šie nosacījumi neattiecas uz operatīvo dienestu darbiniekiem ārkārtas situācijās.
 5. Īpašos gadījumos skolēni var tikties ar skolai nepiederošām personām 1. stāva vestibilā.
 6. Skolā organizēto pasākumu dalībnieki un apmeklētāji uzturas tiem norādītajās telpās- zālē, kabinetos, gaitenī u.c.
 7. Mācību laikā, ja vecāki iepriekš nav vienojušies ar skolotāju, administrāciju, skolas telpās bez nepieciešamības neuzturas
 8. Klašu audzinātājiem jāinformē skolēnus, ka par nepiederošām personām skolā, jāziņo dežūrējošajai apkopējai, dežūrējošajam skolotājam vai skolas administrācijai.
 9. Kārtība skolas apmeklētājiem atrodas pie ieejas durvīm

VIII. Kārtība, kādā izglītojamie iepazīstināmi ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām

 1. Ar iekšējās kārtības noteikumiem katra mācību gada septembrī skolēnus iepazīstina klašu audzinātāji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 2. Par drošību mācību kabinetos - fizikas, ķīmijas, bioloģijas, mājturības, meitenēm un   zēniem, informātikas,  rokdarbu stundās sākumskolā - katru gadu septembrī un janvārī, un katru reizi pirms darbu uzsākšanas, kuri var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību, instruktāžu veic attiecīgā mācību priekšmeta skolotājs.
 3. Par drošību ekskursijās un pārgājienos, drošību masu pasākumos(tādos, kuros piedalās 100 un vairāk cilvēku ) skolēnus instruē ar direktora rīkojumu norīkota atbildīgā persona pirms katra pasākuma.
 4. Par drošību sporta nodarbībās septembrī un janvārī un pirms katra sporta veida  sacensībām, iepazīstina sporta skolotājs.
 5. Par ugunsdrošību, elektrodrošību, par pirmās palīdzības sniegšanu vienu reizi mācību gada laikā skolēnus iepazīstina klašu audzinātāji.
 6. Skolēnu iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām reģistrē e- žurnālā, norādot drošības instrukcijas nosaukumu, ko skolotājs un skolēni apliecina ar parakstu un norāda instruktāžas veikšanas datumu.
 7. Skolēnu vecāku iepazīstināšana ar iekšējās kārtības noteikumiem notiek tad, kad vecāki formē dokumentus par bērna uzņemšanu skolā. Vecāki saņem vienu iekšējo kārtības noteikumu eksemplāru. Par iepazīšanos un iekšējo kārtības noteikumu saņemšanu vecāki parakstās iesniegumā par bērna uzņemšanu skolā.
 8. Par izmaiņām iekšējos kārtības noteikumos var iepazīties e-klases žurnālā

IX.Iekšējo kārtības noteikumu izstrāde un grozījumi

 1. Iekšējos kārtības noteikumus izsrādā darba grupa
 2. Akceptē pedagoģiskajā padomē un skolas padomē
 3. Iekšējos kārtības noteikumus un grozījumus apstiprina direktors

 

Atzīt par spēkā zaudējušus Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas Iekšējās kārtības noteikumus, (rīkojums Nr.1.9/56 no 01.09.2016.)

2019-03-18 09:16  |  Skatīts: 375x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ