Iekšējie kārtības noteikumi


 
   

 

Rēzeknes novada pašvaldība

       SAKSTAGALA JĀŅA KLĪDZĒJA

PAMATSKOLA

                                      Reģ.Nr.4212901167

Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4638,

Tel. 646 40547

e–pasts: sakstagals@saskarsme.lv

_______________________

Informācija internetā: https://www.rezeknesnovads.lv

                    

APSTIPRINĀTI

Ar Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas

 direktores rīkojumu Nr.1.9/56 no 01.09.2016.

 

SAKSTAGALA JĀŅA KLĪDZĒJA PAMATSKOLAS

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 

Rēzeknes novada Sakstagala pagastā

 

Izstrādāti saskaņā ar Izglītības likuma 54.panta 2.punktu, Vispārējās izglītības likuma 10.panta 3.daļas 2.punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1338 un Skolas nolikuma 36.punktu.

 

I.Vispārīgie jautājumi

1.Noteikumi nosaka:

        1.1. izglītības procesa organizāciju;

        1.2. izglītojamo tiesības un pienākumus;

        1.3. atbildību par Noteikumu neievērošanu;

        1.4. izglītojamo uzvedību skolā un tās organizētajos pasākumos.

 1. Noteikumu ievērošana visiem izglītojamiem ir obligāta.

 

 1. Izglītības procesa organizācija
 2. Mācību gada un semestru sākuma un beigu laikus nosaka MK noteikumi.
 3. Mācību stundas sākas plkst. 8.40, nepieciešamības gadījumā var tikt noteikta 0. stunda, kura sākas 7.55., mācību stundas garums – 40 minūtes.
 4. Starpbrīžu garums – pēc 1.,3., 6., 7. stundas 5 minūtes, pēc 2., 4. stundas 15 minūtes, pēc 5. stundas – 10 minūtes.
 5. Pusdienu starpbrīdis 1. – 5. klasēm pēc 2. stundas, 6. - 9. klasēm pēc 4. stundas. Launags 1. – 5. klasēm pēc 5. stundas.
 6. Mācību darbs norit pēc apstiprināta skolas mācību plāna un stundu, fakultatīvo un interešu izglītības pulciņu nodarbību saraksta. Informāciju par izmaiņām stundu sarakstā izvieto skolas info stendā.
 7. Individuālais darbs ar izglītojamiem norit pēc atsevišķa saraksta.
 8. Skolas ieejas durvis tiek atvērtas ne vēlāk kā 7.30.

 

III. Izglītojamo tiesības

 1. Iegūt valsts un pašvaldības apmaksātu pamatizglītību.
 2. Mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi un izteikt savus priekšlikumus skolas darba pilnveidošanai.
 3. Izglītības procesā izmantot skolas telpas, bibliotēku, lasītavu, interneta pakalpojumus un mācību līdzekļus bez maksas.

13.Saņemt bezmaksas neatliekamo medicīnisko palīdzību.

 1. Iesaistīties un piedalīties Skolas pašpārvaldē, atbilstoši tās reglamentam.
 2. Saņemt no skolotājiem savlaicīgu informāciju par plānotajiem pārbaudes darbiem un citiem ar izglītības procesu saistītiem jautājumiem.
 3. Dzīvībai un veselībai drošus apstākļus mācību un ārpusstundu pasākumu laikā.
 4. Netraucētu darbu mācību stundās un ārpusstundu nodarbībās.
 5. Piedalīties fakultatīvajās nodarbībās un interešu izglītībā.
 6. Piedalīties individuālajās un grupu nodarbībās.
 7. Saņemt skolotāju konsultācijas.
 8. Pārstāvēt skolu mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un pasākumos atbilstoši savām interesēm un spējām.
 9. Saņemt motivētu zināšanu un uzvedības novērtējumu
 10. Saņemt mutiskas uzslavas un pateicības, atzinības rakstus un materiālus apbalvojumus par sasniegumiem mācību darbā, interešu izglītībā vai sabiedriskajā darbā.

 

 

 1. Izglītojamo pienākumi
 2. Mācīties atbilstoši savām spējām, apmeklēt visas mācību stundu sarakstā paredzētās mācību stundas.
 3. Sniegt informāciju par kavējumiem ( līdz 3 dienām – vecāku informācija, vairāk par 3 dienām – medicīnas darbinieku izziņa ). Iesniegt 3 dienu laikā pēc ierašanās skolā. Ja izglītojamais neattaisnoti kavē 20 mācību stundas mēnesī, klases audzinātājs par to informē vecākus, ja vairāk kā 20 mācību stundas – klases audzinātājs informē skolas administrāciju, novada IP un pagasta bāriņtiesu.
 4. Ievērot iekšējās kārtības un drošības noteikumus fizikas, ķīmijas, informātikas, mājturības mācību kabinetos, sporta zālē un skolas bibliotēkā. Ievērot ugunsdrošības, ceļu satiksmes, elektrodrošības un uzvedības noteikumus masu pasākumos, ekskursijās un pārgājienos.
 5. Ar cieņu izturēties pret valsti un sabiedrību, valsts un skolas simboliku un atribūtiku.
 6. Saudzēt skolas vidi.
 7. Ievērot pārējo izglītojamo tiesības uz netraucētu izglītības ieguvi.
 8. Ievērot personīgo higiēnu.
 9. Ierasties skolā vismaz 10 minūtes pirms pirmās mācību stundas, fakultatīvās vai pulciņa nodarbības sākuma.
 10. Skolā ierasties lietišķā, tīrā apģērbā, virsdrēbes atstāt garderobē, nomainīt ielas apavus.
 11. Mācību stundai vai citai nodarbībai sākoties atrasties mācību kabinetā, sagatavot skolotāja noteiktos mācību līdzekļus un piederumus, pildīt skolotāja norādījumus.
 12. Sporta stundā ierasties sporta apģērbā un apavos. Izglītojamie, kuri atbrīvoti no sporta stundām, atrodas stundā un pilda skolotāja norādījumus.
 13. Ejot pusdienās noteiktā laikā kopā ar iepriekšējās mācību stundas skolotāju, mazgāt rokas un veikt pašapkalpošanos.
 14. Sveicināt skolas pedagoģiskos un tehniskos darbiniekus, visus pieaugušos, kas ienāk skolas telpās.
 15. Saskarsmē un sarunās ievērot pieklājīgas uzvedības normas.
 16. Informēt klases audzinātāju, mācību priekšmeta skolotāju vai skolas administrāciju, ja veselības stāvokļa, ģimenes vai citu neparedzētu apstākļu dēļ ir jāaiziet no mācību stundām.
 17. Sekot kārtībai un tīrībai savā darba vai atpūtas vietā: klasē, gaiteņos, tualetes telpās, skolas teritorijā.
 18. Ievērot sekojošus norādījumus : 40.1. starpbrīžos neskriet pa gaiteņiem, neklaigāt;

40.2. mācību stundu un nodarbību laikā nelietot mobilos telefonus, CD vai citus mūzikas atskaņotājus, netraucēt mācību procesu; 40.3. skolas teritorijā neienest un nelietot ieročus, alkoholiskus dzērienus, tabakas izstrādājumus, toksiskas un narkotiskas vielas, pirotehniku, ķīmiski bīstamas vielas, nespēlēt azartiskas spēles; 40.4. nelietot necenzētus vārdus un izteicienus, nepielietot fizisku vai emocionālu vardarbību pret citiem izglītojamiem un skolas darbiniekiem; 40.5. nedrīkst bojāt skolas, skolēnu vai darbinieku personīgās mantas;

40.6. nedrīkst atstāt mācību telpu bez skolotāja atļaujas; 40.7. mācību laikā nedrīkst atrasties ārpus skolas teritorijas.

 1. Ziņot dežūrējošajam skolotājam vai citam darbiniekam, skolas administrācijai par ieroču, alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu bīstamu vielu ienešanu skolā vai to lietošanas gadījumiem, kā arī par nepiederošu personu atrašanos skolā vai tās teritorijā, par dažāda veida bojājumiem skolā.

 

 1. Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu

                

 1. Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu izglītojamiem var piemērot šādus disciplinārsodus:

            42.1. mutisks aizrādījums;

            42.2. rakstisks ziņojums vecākiem;

            42.3. rājiens;

            42.4. ziņojums sociālajam darbiniekam un Nepilngadīgo lietu inspekcijai par atkārtotu 28., 29., 40.3., 40.4. punktu neievērošanu.

 1. Par skolas īpašuma bojāšanu ir atbildīgs izglītojamais un viņa vecāki. Par nodarījumu izglītojamais sniedz rakstisku paskaidrojumu, kas glabājas viņa personas lietā. Vecāki pilnā mērā sedz materiālos zaudējumus.
 2. Gadījumos, kad ir aizdomas par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu vai alkohola lietošanu, smēķēšanu, skola par to ziņo izglītojamā vecākiem, nepieciešamības gadījumā ātrai medicīniskai palīdzībai, Nepilngadīgo lietu inspekcijai.
 3. Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietotu vardarbību, administratīvi vai krimināli sodāmiem pārkāpumiem, skola ziņo tiesībsargājošām iestādēm.

 

 

 

 1. Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību izvietojums Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā

 

 

 1. Evakuācijas plāni un informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību izvietoti skolas gaiteņos, skolēniem pieejamās vietās.
 2. Klases audzinātājs iepazīstina skolēnus ar skolas evakuācijas plānu, skolā noteikto operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību un rīcību ekstremālās situācijās, kā ar darba drošības instrukcijām, skolēnam parakstoties žurnālā.

 

 

VII. Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas

     

 1. Par skolas darbinieku maldināšanu par ekstremālām situācijām skolā skolēns saņem sodu un vecākiem iestājās atbildība tiesībsargājošu institūciju noteiktā kārtībā.
 2. Skolas viesi, ierodoties skolā, ierašanās mērķi paskaidro dežūrējošajai apkopējai vai dežūrskolotājai -(jam) pie skolas ieejas. Nav pieļaujama skolas viesa pārvietošanās skolā bez skolas pārstāvja. Skolas viesi, kuri neievēro Noteikumu prasības, var tikt izraidīti no skolas.
 3. Šie nosacījumi neattiecas uz operatīvo dienestu darbiniekiem ārkārtas situācijās.
 4. Īpašos gadījumos skolēni var tikties ar skolai nepiederošām personām 1. stāva vestibilā.
 5. Jāinformē izglītojamos, ka par nepiederošām personām skolā jāziņo dežūrējošajai apkopējai, dežūrējošajam skolotājam vai skolas administrācijai.

 

VIII. Kārtība, kādā izglītojamie iepazīstināmi ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām

 

 1. Ar iekšējās kārtības noteikumiem katra mācību gada septembra mēnesī izglītojamos iepazīstina klašu audzinātāji.                                                          
 2. Par drošību mācību kabinetos - fizikas, ķīmijas, bioloģijas, mājturības, meitenēm un zēniem, informātikas, rokdarbu stundās sākumskolā - katru gadu septembrī un janvārī, un katru reizi pirms darbu uzsākšanas, kuri var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību, instruktāžu veic attiecīgā mācību priekšmeta skolotājs.
 3. Par drošību ekskursijās un pārgājienos, drošību masu pasākumos(tādos, kuros piedalās 100 un vairāk cilvēku ) izglītojamos instruē ar direktora rīkojumu norīkota atbildīgā persona pirms katra pasākuma.
 4. Par drošību sporta nodarbībās septembrī un janvārī un pirms katra sporta veida sacensībām, iepazīstina sporta skolotājs.
 5. Par ugunsdrošību, elektrodrošību, par pirmās palīdzības sniegšanu vienu reizi mācību gada laikā izglītojamos iepazīstina klašu audzinātāji.
 6. Izglītojamo iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām reģistrē e- žurnālā, norādot drošības instrukcijas nosaukumu, ko skolotājs un izglītojamie apliecina ar parakstu un norāda instruktāžas veikšanas datumu.
 7. Izglītojamo vecāku iepazīstināšana ar iekšējās kārtības noteikumiem notiek tad, kad vecāki formē dokumentus par bērna uzņemšanu skolā. Vecāki saņem vienu iekšējo kārtības noteikumu eksemplāru. Par iepazīšanos un iekšējo kārtības noteikumu saņemšanu vecāki parakstās iesniegumā par bērna uzņemšanu skolā.
 8. Par izmaiņām iekšējos kārtības noteikumos visus izglītojamo vecākus informē rakstiski klases audzinātājs.

 

 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas direktore                                Silvija Freiberga

2019-03-18 09:16  |  Skatīts: 305x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ