Metodisko komisiju reglaments


 
   

 

Rēzeknes novada pašvaldība

       SAKSTAGALA JĀŅA KLĪDZĒJA

PAMATSKOLA

                                      Reģ.Nr.4212901167

Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4638,

Tel. 646 40547

e–pasts: sakstagals@saskarsme.lv

Informācija internetā: https://www.rezeknesnovads.lv

 

APSTIPRINĀTS

ar Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas

direktora  rīkojumu Nr.1.9/89 no 03.10.2018.

 

SAKSTAGALA JĀŅA KLĪDZĒJA PAMATSKOLAS

METODISKO KOMISIJU REGLAMENTS

Rēzeknes novada Sakstagala pagastā

 

Izdots saskaņā ar

Vispārējā izglītības likuma 4.panta 17.punkta,

Ministru kabineta noteikumiem Nr.779 “Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju”,

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas nolikuma 34.punktu

 

 1. Vispārējie noteikumi

 

1.1. Pamatskolas mācību priekšmetu metodiskās komisijas izveido, lai sniegtu skolotājiem metodisko palīdzību, kompetencēs balstīta mācību procesa organizēšanai un realizācijai.

 

1.2. Mācību priekšmetu metodiskās komisijas veido pamatskolas mācību priekšmetu skolotāji pa jomām.

 

1.3. Mācību priekšmetu metodiskās komisijas vada metodisko komisiju vadītāji. Katra metodiskā komisija izvirza metodiskās komisijas vadītāju. Skolas direktors ar rīkojumu apstiprina metodisko komisiju vadītājus.

 

 1. Mācību priekšmetu metodisko komisiju mērķi:

   2.1.    Pamatskolas izglītības satura noteikšana atbilstoši mūsdienu prasībām.

2.2.     Kvalitatīvas metodiskās palīdzības nodrošināšana skolotājiem.

2.3. Inovatīvu atziņu aprobēšana, analīze, pieredzes apkopošana, popularizēšana.

 

 1. Mācību priekšmetu metodiskās komisijas uzdevumi un pienākumi:
  • Piedalīties priekšlikumu izstrādāšanā skolas galveno virzienu noteikšanā mācību un audzināšanas darbā.
  • Noteikt darba virzienus mācību priekšmetā, ievērojot izvirzītās skolas darba prioritātes.
  • Sagatavot ieteikumus mācību priekšmetu un stundu sadalījumam atbilstoši IZM mācību priekšmetu un stundu paraugplānam.
  • Vienoties par izmantojamām mācību priekšmetu programmām.
  • Apspriest skolotāju izstrādātos tematiskos plānus un saskaņot katrai klasei veicamo pārbaudes darbu: domrakstu, tematisko kontroldarbu, ieskaišu, zinātnisko darbu un citu grafiku semestrim.
 •  
 • Iepazīties ar jaunākajiem mācību līdzekļiem, saskaņot un izvēlēties vienotus mācību līdzekļus priekšmetā.
 • Apspriest jaunākās atziņas mācību priekšmeta metodikā.
 • Analizēt izglītojamo mācību darba un pedagogu darba rezultātus, sasniegumus valsts un skolas pārbaudes darbos.
 • Organizēt skolas pasākumus  pēc skolas plāna.
 • Nodrošināt sadarbību starp jomu metodiskajām komisijām.
 • Priekšmetu skolotājiem apmeklēt tālākizglītības kursus, atbilstoši tālākizglītības pilnveides plānam skolā.
 • Organizēt skolotāju labākās pieredzes izvērtēšanu, apkopošanu un popularizēšanu, kolēģu stundu vērošanu.
 • Sagatavot priekšlikumus skolas administrācijai mācību priekšmetu kabinetu labiekārtošanā un materiālās bāzes papildināšanā.
 • Sistemātiski strādāt ar jaunajiem skolotājiem un pedagoģiskās prakses studentiem.
 • Pašnovērtēt mācību procesa gaitu, skolēnu panākumus un savu metodisko pieredzi un meklēt kopā ar citiem radošus metodiskos risinājumus.

Metodiskās komisijas vadītāja pienākumi:

 • organizē un vada metodiskās komisijas darbu atbilstoši skolā noteiktajiem komisijas darba virzieniem;
 • pamatojoties uz skolas darba plānu un prioritātēm, plāno metodiskās komisijas darbu mācību gadam;
 • regulāri piedalās skolas metodisko komisiju vadītāju sapulcēs;
 • katru mēnesi organizē metodisko komisiju sanāksmes par aktuāliem mācību procesa, metodiskajiem jautājumiem, inovācijām un aktualitātēm;
 • veic izglītojošu un metodisku darbu ar jaunajiem skolotājiem komisijā;
 • realizē saikni starp komisijas skolotājiem, citu komisiju skolotājiem un atbalsta personālu;
 • atbild par metodiskās komisijas dokumentāciju, tās regulāru sakārtošanu;
 • koleģiāli risina metodiskās komisijas iekšējās problēmas;
 1. Klašu audzinātāju metodiskās komisijas uzdevumi un pienākumi:

   4.1.Noteikt audzināšanas darbības mērķus un uzdevumus, vadlīnijas, tos realizējot skolas  audzināšanas programmā.

4.2. Īstenot Vispārējo cilvēka tiesību deklarāciju, ANO konvenciju par bērna

       tiesībām, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Izglītības likumu un citus tiesību aktus ,kas saistīti ar audzināšanu.

4.3. Nodrošināt vienotas mācību un audzināšanas darbības īstenošanu skolā.

4.4. Koordinēt audzināšanas darbību skolā.

4.5. Koordinēt klašu audzinātāju metodisko, organizatorisko un profesionāli

      izglītojošo darbu.

4.6.Veicināt sadarbību starp klašu audzinātājiem un pašvaldības speciālistiem,

      kuri risina bērnu un ģimenes jautājumus.

 

 1. Metodisko komisiju darba formas.

Metodiskās komisijas darba formas izvēlas atbilstoši konkrēti veicamajam uzdevumam.

Galvenās darba formas var būt:

 • informatīvās apspriedes;
 • sanāksmes;
 • diskusijas;
 • tematiskas lekcijas;
 • projekti;
 • metodisko dokumentu izstrāde;
 • atklātās stundas;

 

 

 • praktiskā darbība;
 • individuālās pārrunas;
 • radošo darbu skates;
 • sadarbība ar citām metodiskajām komisijām, u.c.

 

Apspriests metodisko komisiju vadītāju sapulcē 03.10.2018.

 

/Atzīt par spēku zaudējušu 13.02.2013. Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas metodisko komisiju reglamentu./

 

 

 

Direktore                                                                                    Silvija Freiberga

 

2019-03-18 09:10  |  Skatīts: 522x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ