Pedagoģiskās padomes reglaments


 

 

 

Rēzeknes novada pašvaldība

       SAKSTAGALA JĀŅA KLĪDZĒJA

PAMATSKOLA

                                      Reģ.Nr.4212901167

Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4638,

 

e–pasts: sakstagals@saskarsme.l

Informācija internetā: https://www.rezeknesnovads.lv

                                                                Tel. 646 40547

                                                                 e–pasts: sakstagals@saskarsme.lv                                                                  

 

APSTIPRINĀTS

ar Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas direktores

27.12.2018. rīkojumu Nr. 1.9/115

 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas

PEDAGOĢISKĀS PADOMES REGLAMENTS

Rēzeknes novada Sakstagala pagastā

Izdots saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 12. pantu un Skolas nolikumu

I Vispārīgie jautājumi

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ( turpmāk-Skola ) pedagoģiskā padome ( turpmāk tekstā – Pedagoģiskā padome )ir konsultatīva Skolas institūcija, kas izveidota dažādu ar izglītības procesu saistītu jautājumu koleģiālai risināšanai, kā arī darba pieredzes apkopošanai un popularizēšanai, Skolas attīstības analizēšanai, plānošanai un realizēšanai.

Pedagoģiskā padome darbojas kā Skolas vadības sadarbības un padomdevēja institūcija lēmumu pieņemšanā par mācību, audzināšanas un attīstības jautājumiem.

Pedagoģiskā padomes darbības pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, spēkā esošie tiesību akti, Skolas Nolikums, Skolas Pedagoģiskās padomes reglaments.

Pedagoģiskās padomes darba pamatforma ir pedagoģiskās padomes sēde.

Pedagoģiskās padomes sēdi sasauc ne retāk kā 4 reizes gadā saskaņā ar Skolas darba plānu. Nepieciešamības gadījumā sasauc ārkārtas pedagoģiskās padomes sēdes

II Mērķis un galvenie uzdevumi

Valsts pamatizglītības standartā noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšana, inovatīvo pedagoģisko zinātnes atziņu izzināšana, īstenošana un popularizēšana, pilnveidojot pedagoģisko meistarību.

Pedagoģiskās padomes darbības uzdevumi:

- veikt pedagoģiskā procesa analīzi un izstrādāt priekšlikumus tā rezultātu uzlabošanai kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai skolā;

- apspriest pedagoģiskā procesa organizācijas jautājumus un pedagoģisko pieredzi;

- veidot vienotu pedagoģisko pozīciju pedagoģiskā procesa satura un organizācijas pamatjautājumos;

- sniegt priekšlikumus Skolas darbības plāna projektam, ieteikumus Skolas  mācību un audzināšanas darba jautājumos;

- piedalīties Skolas iekšējo normatīvo dokumentu izstrādē;

- rosināt, veicināt un atbalstīt pedagogu radošo darbību;

- izlemt citus ar mācību, audzināšanas  un pedagoģisko procesu saistītus jautājumus.

III Pedagoģiskās padomes sastāvs

Pedagoģiskās padomes sastāvā ir visi Skolas pedagoģiskie darbinieki, atbalsta personāls. Atsevišķu jautājumu izskatīšanā var tikt pieaicinātas citas personas.

Pedagoģiskās padomes sēdi vada Skolas direktors vai viņa prombūtnes laikā- direktora vietnieks.

Pedagoģiskās padomes norisi protokolē protokolists; protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolists.

IV Pedagoģiskās padomes locekļu pienākumi

Aktīvi iesaistīties sēžu sagatavošanā un piedalīties to norisē.

Informēt par aktuālām problēmām izglītojamo attīstībā, mācību un audzināšanas darbā, atklāti paužot savu viedokli par problēmām mācību un audzināšanas darbā.

Sekot novitātēm pedagoģijā, psiholoģijā un metodikā, tās izmantot un aktualizēt darbībā.

V Pedagoģiskās padomes locekļu tiesības

Saņemt nepieciešamo informāciju no Skolas vadības, metodiskajām komisijām, klašu audzinātājiem, interešu izglītības vadītājiem, atbalsta personāla Pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanas procesā.

Saņemt informāciju par lēmumu izpildi.

VI Pedagoģiskās padomes darba organizācija

Pedagoģiskās padomes lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis dalās vienādi, izšķirošā ir Skolas direktora balss.

Pedagoģiskās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs, ja normatīvajos aktos vai šajā reglamentā nav noteikts citādi.

Pedagoģiskās padomes lēmumi stājas spēkā un ir obligāti izpildāmi, ja Skolas direktors tos ir apstiprinājis ar rīkojumu.

Direktors Pedagoģiskās padomes locekļiem sēdes laiku un darba kārtību paziņo ne vēlāk kā nedēļu pirms sēdes sākuma.

VII Pedagoģiskās padomes darba formas

Pedagoģiskās padomes pamatdarba forma ir sēde:

 

Sēdes var būt: lietišķi organizatoriskās, informatīvās /apspriedes aktuālu jautājumu risināšanai, semestru noslēguma sēdes, analītiskās, izglītojamo

 

attīstības pedagoģiskajai izvērtēšanai, tālākās pedagoģiskās darbības koordinēšanai, pedagogu pieredzes apmaiņas popularizēšanas, metodiskā darba organizēšanas un citas.

VIII Noslēguma jautājumi

Pedagoģiskās padomes reglamentu un izmaiņas tajā izstrādā pedagoģiskā padome.

Skolas direktors ar rīkojumu apstiprina Skolas Pedagoģiskās padomes reglamentu.

 

 

Skolas direktore ……………………………………..Silvija Freiberga

 

 

Apspriests Skolas pedagoģiskās padomes sēdē 27.12.2018., protokols Nr.5


 

 

2019-03-18 09:04  |  Skatīts: 455x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ