Skolas padomes reglaments


 

 

Rēzeknes novada pašvaldība

       SAKSTAGALA JĀŅA KLĪDZĒJA

PAMATSKOLA

                                      Reģ.Nr.4212901167

Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4638,

Tel. 646 40547

e–pasts: sakstagals@saskarsme.lv

Informācija internetā: https://www.rezeknesnovads.lv

                     

Rēzeknes novada pašvaldības

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas

SKOLAS PADOMES REGLAMENTS

01.09. 2013                                                                                                             

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 31.pantu un Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas Nolikuma  40.pantu

 1. Vispārīgie jautājumi

 

 1. Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas padomes (turpmāk –Skolas padome) reglaments izdots saskaņā ar Izglītības likuma 31.pantu un Skolas Nolikuma 40.pantu.
 2. Skolas padome ir koleģiāla institūcija, kas darbojas, pamatojoties uz Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas (turpmāk – Skola) Nolikumu un šo reglamentu.2.Skolas padomes darbības mērķis un galvenie uzdevumi

 

 1. Sekmēt pedagogu, skolēnu vecāku, pašvaldības (dibinātāja) sadarbību, lai nodrošinātu izglītības programmu īstenošanu.
 2. Izstrādāt priekšlikumus Skolas attīstības plānam un sekmēt tā īstenošanu.
 3. Veicināt finansiālo līdzekļu piesaistīšanu Skolai un lemt par saņemto ziedojumu izlietošanu.
 4. Ieteikt Skolas budžeta līdzekļu izlietošanas prioritātes.
 5. Iesniegt priekšlikumus, izskatīt un saskaņot grozījumus Skolas nolikumā un Iekšējās kārtības

noteikumos.

 1. Palīdzēt risināt organizatoriskos jautājumus saistībā ar Skolas organizētajiem pasākumiem.
 2. Veicināt Skolas un ģimenes sadarbību.

 

 

 

III. Skolas padomes sastāvs un izveidošanas kārtība

 

 1. Skolas padome tiek izveidota no Skolas skolēnu vecāku, skolēnu un pedagogu pārstāvjiem:

11.1.    skolēnu vecāku, skolēnu un pedagogu pārstāvji tiek izvirzīti Skolas padomei uz diviem

mācību gadiem;

11.2.    katras klases skolēnu vecāki izvirza vienu vai divus pārstāvjus Skolas padomei;

11.2.1. viens vecāks var pārstāvēt vairākas klases;

11.2.2. vecāku pārstāvis nevar būt darba attiecības ar Skolu.

11.3.    Skolēnu pašpārvalde izvirza vismaz divus pārstāvjus Skolas padomei;

11.4.     Skolas pedagoģiskā padome izvirza vismaz trīs pedagogus.

 1. Vecāku pārstāvji Skolas padomē ir vairākumā.
 2. Skolas padomes priekšsēdētāju ievēl no vecāku pārstāvjiem pirmajā mācību gada

Skolas padomes sēdē ar balsu vairākumu uz diviem mācību gadiem.

 

 1. Skolas padomes darba organizācija

 

 1. Skolas padomes darbu organizē un vada Skolas padomes priekšsēdētājs.
 2. Skolas padomes priekšsēdētājs:

15.1.     organizē Skolas padomes darbu;

15.2.    apstiprina Skolas padomes sēžu darba kārtību, sasauc un vada sēdes;

15.3.    sniedz pārskatu Skolas vecāku sapulcē par Skolas padomes darbu;

15.4.    ir tiesīgs Skolas padomes vārdā pieprasīt un saņemt no direktora un pašvaldības  ar Skolas darbību saistītus dokumentus un informāciju;

15.5.    ir tiesīgs Skolas padomes vārdā pieprasīt direktoram un pašvaldībai

pārskatu vai informāciju par Skolas darbības jautājumiem.

 1. Skolas padomes sēdes notiek regulāri, bet ne retāk kā divas reizes gadā. Nepieciešamības gadījumā tiek sasaukta ārkārtas sēde.
 2. Skolas padomes priekšsēdētājs var uzaicināt uz sēdēm citus skolas darbiniekus vai Skolā darbojošās fiziskās vai juridiskās personas sniegt skaidrojumus par viņu darbību skolā.
 3. Skolas padomes lēmumi tiek pieņemti balsojot.
 4. Skolas padomes lēmumi ir spēkā, ja sēdē piedalās:

 

 

 

19.1.    Skolas padomes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks;

19.3.    vismaz viens pedagogu pārstāvis;

19.4.    vismaz viens Skolēnu parlamenta pārstāvis;

19.5.    pašvaldības  pārstāvis;

19.6.    vismaz trešā daļa no vecāku pārstāvjiem.

 1. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķiroša ir Skolas padomes priekšsēdētāja balss.
 2. Skolas padomes sēdes tiek protokolētas un sēžu dalībnieki tiek reģistrēti.
 3. Vecāku pārstāvji regulāri informē savas klases vecākus par Skolas padomes lēmumiem un nepieciešamības gadījumā sniedz skaidrojumus klases vecākus sapulcēs vai izmantojot e-pastu.
 4. Grozījumi Skolas padomes reglamentā tiek veikti saskaņā ar Skolas padomes lēmumu.

 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas

padomes priekšsēdētāja…………………………                                                      

 

 

 

 

SASKAŅOTS

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas

 direktore                          S.Freiberga

---------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-03-06 13:15  |  Skatīts: 268x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ