Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas bibliotēkas reglaments


 

 

Rēzeknes novada pašvaldība

SAKSTAGALA JĀŅA KLĪDZĒJA

PAMATSKOLA

Reģ.Nr.4212901167

Skolas iela 13, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4638

 

e–pasts: sakstagals@saskarsme.lv

Informācija internetā: https://www.rezeknesnovads.lv

                                                   Tel. 646 40547

                                             e–pasts: sakstagals@saskarsme.lv                                                                 

 

APSTIPRINĀTS

ar Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas direktores

16.01.2019. rīkojumu Nr. 1.9/9

 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas

BIBLIOTĒKAS REGLAMENTS

Rēzeknes novada Sakstagala pagastā

 

Izdots saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma

 10.panta 3. daļas 2.punktu

un Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas Nolikuma 72.punktu

 

  1. Vispārīgie noteikumi
  2. Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas (turpmāk – skolas) bibliotēka ir izglītojoša, informatīva skolas struktūrvienība.
  3. Skolas bibliotēkas darbības tiesiskais pamats ir Skolas direktora apstiprināts Skolas bibliotēkas reglaments, kas izstrādāts saskaņā ar „Vispārējās izglītības iestādes bibliotēkas reglamenta paraugu”.
  4. Skolas bibliotēka darbojas saskaņā ar Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bibliotēku likumu, LR Ministru kabineta apstiprinātiem noteikumiem izglītības un bibliotēku nozarē, skolas Nolikumu, šo Reglamentu un citiem saistošiem normatīviem dokumentiem.
  5. Skolas bibliotēka ir reģistrēta LR bibliotēku sistēmas sastāvdaļa.

 

  1. Skolas bibliotēkas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi

 Bibliotēkas darbības mērķi:

2.1. līdzdalība skolas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām;

2.2. darba organizācija atbilstoši valstī noteiktajām bibliotēku nozares standartu prasībām;

2.3. iekļaušanās kopējā bibliotēku informācijas sistēmā.

 

Bibliotēkas darbības pamatvirzieni:

2.4. izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu komplektēšana, uzskaite un uzglabāšana;

2.5. skolotāju un skolēnu informacionālā un bibliotekārā apkalpošana.

 

 Bibliotēkas galvenie uzdevumi:

 2.6. nodrošināt bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida informācijai;

 2.7. nodrošināt mācību procesu ar nepieciešamajām mācību grāmatām, metodiskajiem līdzekļiem, uzziņu literatūru, daiļliteratūru;

2.8.veicināt skolēnu patstāvīgās mācīšanās iemaņu veidošanos;

2.9.atbalstīt skolotājus mācību priekšmetu programmu īstenošanā un audzināšanas darbā.

 

 

3.Skolas bibliotēkas struktūra

Skolas bibliotēkā ir mācību grāmatu, mācību līdzekļu, daiļliteratūras un nozaru literatūras abonements,  ir iespēja lietot printeri, kopēšanas iekārtu, video TV.

 

 

  1. Skolas bibliotēkas darba organizācija

4.1. Skolas bibliotekārs izstrādā bibliotēkas lietošanas noteikumus, kurus saskaņo ar Skolas direktoru.

4.2. Bibliotēkas lietošanas noteikumi nosaka:

4.3. bibliotēkas lietotāju loku, viņu tiesības un pienākumus;

4.4. informacionālās un bibliotekārās apkalpošanas kārtību;

4.5. iespieddarbu  lietošanas kārtību;

4.6. iespieddarbu un citu dokumentu vērtības atlīdzināšanas kārtību – lietošanā nodoto dokumentu sabojāšanas, nozaudēšanas u.c. gadījumos.

4.7. bibliotekārs vienojas ar skolas direktoru par bibliotēkas darba laiku, paredzot vienai slodzei 1 – 3 stundas dienā bibliotēkas iekšējo tehnisko darbu veikšanai.

4.8. skolas bibliotēkas darba organizācijas formas:

4.9. iespieddarbu izsniegšana bibliotēkas lietotājiem;

4.10. sadarbība ar skolotājiem izglītības satura jautājumos, pasākumu organizēšanā, projektu izstrādē;

4.11. zināšanu sniegšana skolēniem par informācijas iegūšanas iespējām un izmantošanu;

4.12.bibliotēkas krājumu komplektēšana sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem, balstoties uz mācību līdzekļu piedāvājuma un pieprasījuma izpēti;

4.13.  dažādu skolas pasākumu sagatavošanas veicināšana un atbalstīšana.

 

  1. Skolas bibliotēkas darbinieki

5.1. Skolas bibliotēkas darbinieks  ir pedagogs vai profesionāls bibliotekārs.

5.2. Prasības skolas bibliotēkas darbinieka izglītībai:

5.3. Par bibliotēkas pedagogu var stādāt speciālists, kas ieguvis augstāko

pedagoģisko izglītību un tālākizglītību normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

 

5.4.Skolas bibliotekāra pienākumi:

5.5.komplektēt bibliotēkas fondu (mācību grāmatas, metodisko literatūru, daiļliteratūru, periodiku u.c.);

5.6. veikt precīzu fonda uzskaiti;

5.7. veidot bibliotēkas bibliogrāfisko uzziņu kartotēku sistēmu;

5.8. veikt lasītāju diferencētu apkalpošanu, atlasīt skolotāju pieprasīto literatūru un metodiskos materiālus;

5.9. sekmēt skolēnu izglītošanu, attīstot viņu spējas patstāvīgi strādāt ar visa veida informācijas materiāliem;

5.10. organizēt jaunākās literatūras apskatu, grāmatu izstādes;

5.11. nodrošināt bibliotēkas lasītājiem brīvu pieeju bibliotēkas fondam un informācijai;

5.12. veidot skolas statistikas pārskatus par bibliotēkas darba fondu apriti;

5.13. sagatavot priekšlikumus aktualitāti zaudējušo mācību grāmatu un daiļliteratūras norakstīšanai;

5.14. veikt profesionālo izglītošanu, sadarbojoties ar vietējās pašvaldības bibliotēku;

5.15. uzturēt kontaktus ar grāmatu izdevniecībām un apgādiem;

5.16. informēt pedagogu kolektīvu par jaunākajām aktualitātēm bibliotēkas darbā.

5.17. Skolas bibliotēkas darbinieka tiesības:

5.18. saņemt informāciju no skolas direktora, vietējās pašvaldības, Izglītības pārvaldes par stratēģiskās attīstības tendencēm, izglītības programmu izveides un īstenošanas gaitu;

5.19. patstāvīgi veikt skolas bibliotēkas noteikumos paredzēto darbību;

5.20. iesniegt priekšlikumus skolas direktoram bibliotēkas darba organizācijai un darba kvalitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanai;

 

 

5.21. saņemt skolas bibliotēkas darbībai un attīstībai nepieciešamos finansu līdzekļus valsts un pašvaldību budžetā iedalīto līdzekļu apjomā un iespēju izmantot tos paredzētajiem mērķiem;

5.22. piedalīties Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības un citu sabiedrisku organizāciju darbībā;

5.23. piedalīties bibliotēku darbinieku tālākizglītības kursos un pieredzes apmaiņas pasākumos.

5.24. Skolas bibliotēkas darbinieku skaitu nosaka skolas direktors, ņemot vērā attiecīgās skolas īstenotās izglītības programmas un esošos finansu resursus.

 

 

  1. Skolas bibliotēkas finansēšana

6.1. Skolas bibliotēkas darbību un attīstību finansē no valsts un pašvaldības līdzekļiem:

6.2. valsts nodrošina normatīvajos dokumentos noteikto bibliotekāru – pedagoģisko darbinieku darba likmju finansēšanu un dotācijas mācību līdzekļu iegādei;

6.3. no pašvaldības līdzekļiem finansē papildus bibliotekāra atalgojumu, iespiesto un elektronisko dokumentu, mācību līdzekļu, daiļliteratūras, uzziņu literatūras un periodikas iegādi, tehnisko aprīkojumu u.c.

6.4. Skolas bibliotēkai ir tiesības saņemt ziedojumus iespieddarbu un citu dokumentu, naudas līdzekļu, tehniskā aprīkojuma, mēbeļu un citu iekārtu veidā.

 

  1. Noslēguma jautājumi

7.1. Skolas direktors ar ikreizēju rīkojumu ir tiesīgs noregulēt jautājumus, kas nav atrunāti šajā reglamentā, lai pilnvērtīgi un nepārtraukti tiktu īstenotas Skolas bibliotēkas funkcijas.

7.2. Skolas bibliotēkas slēgšanas gadījumā Skolas dibinātājs lemj par mantas nodošanu citā pārvaldījumā.

 

 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas direktore  _________________  Silvija Freiberga

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas bibliotekāre ________________ Sandra Ostrovska

 

Apspriests skolas pedagoģiskās padomes sēdē 27.12.2018., protokols Nr.5


 

 

 

2019-03-06 12:54  |  Skatīts: 273x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ