Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēnu pašpārvaldes reglaments


Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas
skolēnu pašpārvaldes reglaments

Rēzeknes novada Sakstagala pagastā

13.09.2017.

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 55.pantu
un Skolas Nolikuma 41. Punktu

 1. Vispārīgie jautājumi
  1. Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēnu pašpārvalde, turpmāk tekstā parlaments, ir skolēnus pārstāvoša, neatkarīga, demokrātiska, sabiedriska organizācija
  3. Parlamenta darbība vērsta uz skolas sabiedriskās dzīves dažādošanu; kārtības nodrošināšanu skolā; skolēnu tiesību aizstāvību.
 2. Parlaments darbojas kā skolas administrācijas padomdevējs; pašu skolēnu veidota un vadīta vienība; skolas sabiedriskās dzīves līdzorganizators; skolēnu interešu pārstāvis un aizstāvis.

2.Struktūra / Parlamentu pārstāv   5.- 9. klašu skolēni/

Parlamentu veido: Prezidents; Prezidenta vietnieks; Klašu pārstāvji-vecākie /2 no 5.-9.kl./; Ministru prezidents; Ministri.  / pienākumus skat. Pielikumā/
3.Darbība
Parlamenta pārstāvji darbojas saskaņā ar izstrādātajiem pienākumiem/ skat.pielikumā/
 Parlamenta sēdes notiek regulāri reizi nedēļā, sēdes var tikt rīkotas arī citā laikā, vadoties pēc nepieciešamības.

 1. Parlamenta darbības mērķis un uzdevumi:

Mērķis: panākt skolēnu un skolas administrācijas interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā.

Galvenie uzdevumi:

 • sadarboties ar skolas administrāciju un pedagogiem;
 • pārstāvēt skolēnu intereses;
 • iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā skolā;
 • apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot skolas dzīves veidošanā;
 • aktīvi līdzdarboties skolas pasākumu organizēšanā;
 • objektīvi izvērtēt skolēnu iniciatīvu un darbību;
 • sadarboties ar citu skolu skolēnu pašpārvaldēm
 1. Parlamenta izveide un vēlēšanas: / parlamentu ievēl uz vienu mācību gadu/

Skolā var tikt ievēlēts tikai viens parlaments

Klašu vecākos-pārstāvjus ievēl klašu kolektīvi

Parlamenta prezidentu, vietnieku ievēl parlaments brīvās, tiešās un aizklātās vēlēšanās

Parlaments apstiprina ministru prezidentu, kurš veido savu ministru kabinetu/ par ministriem piedāvā kļūt atbilstošiem, apzinīgiem, spējīgiem skolēnu pārstāvjiem/

Parlamenta darbu koordinē pedagogs

 1. Parlamenta tiesības un pienākumi:

Tiesības- organizēt parlamenta darbību atbilstoši skolas nolikumam un iekšējiem kārtības noteikumiem; iesniegt priekšlikumus skolas administrācijai, skolas padomei, pašvaldībai skolas mācību darba, sabiedriskās dzīves un saimnieciskā darba jautājumos; piedalīties skolas darba plānošanā; deleģēt divus pārstāvjus skolas padomē; iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai parlamenta reglamentā.

Pienākumi- regulāri informēt skolēnus par parlamenta darbību un pieņemtajiem lēmumiem; atbalstīt skolas administrāciju un pedagogus skolas IKN un Nolikuma ievērošanas nodrošināšanā, izvērtēt parlamenta un paveiktā darbu.  

Apspriests un akceptēts Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas Skolēnu parlamenta sēdē  13.09.2017. ,protokols Nr. 2

 

 

SASKAŅOTS

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas

direktore ......................................S.Freiberga

13.09.2017.

 

 

 

 

 

2018-10-03 13:30  |  Skatīts: 330x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ