Metodisko komisiju darbs Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā 2014./2015. m. g.


Metodisko komisiju darbs

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā 2014./2015. m. g.

 

Sākumskolas un pirmsskolas skolotāju MK  darba plāns

 

Tēma : Skolēna līdzatbildības un izpratnes par saviem sasniegumiem radīšana un veicināšana.

 

Uzdevumi :   

 • Integrēt mācību saturu un attīstīt dzīvesdarbības prasmes ar eksperimentiem, modelēšanu, lomu spēlēm u.c.
 • Veicināt skolēnu atbildību un ģimenes interesi par mācību procesa norisi.
 • Kopt skolas tradīcijas un kultūrvidi.

 

Valodu un mākslas jomu skolotāju MK darba plāns

 

Tēma: Talantīgie bērni valodu un mākslas priekšmetos.

Uzdevumi:

 • Apzināt talantīgos bērnus;
 • Rast iespēju skolēnu talantu attīstībai.

 

 

Cilvēks un sabiedrība, tehnoloģiju un zinātņu pamatujomu skolotāju MK darba plāns

 

Tēma: Intereses par dabaszinātnēm, datoriku un matemātiku veicināšana, kas balstīta praktiskā, ar reālo dzīvi saistītā darbībā ( izzinot, eksperimentējot, izmantojot IT, pētot, sadarbojoties ar RA, uzņēmējiem).

 

 Uzdevumi:

 • Organizēt  mācību  aktivitātes, izmatojot IT, laboratorijas darbus, projektu nedēļas darbus, pētījumus, problēmsituācijas u.c.;
  • Paaugstināt izglītības procesa kvalitāti un efektivitāti, uzlabojot radošumu un inovatīvu domāšanu, padziļinot skolēnu interesi par mācībām;
  • Sekmēt skolēnu līdzdalību mācību priekšmetu olimpiādēs, skatēs, skolas

ārpusstundu pasākumos, interešu izglītības nodarbībās, projektos;

 • Izveidot spējīgu un talantīgu skolēnu datu bāzi pa mācību priekšmetiem, veikt talantīgo skolēnu dinamikas izpēti.

 

 

Klašu audzinātāju  MK darba plāns

 

Tēma: Sadarbība ar vecākiem – nozīmīgs faktors skolēna personības veidošanā.

Uzdevumi:

 • Paaugstināt ģimeņu interesi par skolas darbu, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi;
 • Izstrādāt sistēmu obligāto individuālo tikšanos ar vecākiem organizēšanai;
 • Apzināt skolotāju pieredzi sadarbībā ar vecākiem, popularizēt labās prakses piemērus.

 

 

2014-11-24 08:56  |  Skatīts: 1077x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ