Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas dalība projektos


Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas dalība projektos

 

N.p.k.

 

 

Projekta nosaukums

 

Projekta

īstenotājs

 

 

Gads

 

 

Dalībnieki

 

Ieguvumi

1.

Jaunatnes iniciatīvu projekts „ Lai skan priekam un dvēselei”

Rēzeknes novada pašvaldība

2013.

Skolēni,

skolotāja

 

Mūzikas instrumentu iegāde - 3 ģitāras, sitamie un ritma instrumenti

2.

Jaunatnes iniciatīvu projekts

Rēzeknes novada pašvaldība

2013.

skolēni

Brīvā laika lietderīga izmantošana skolas vasaras brīvdienās – ģitārspēles apguve

3.

Projektā „Vides sakārtošana un labiekārtošana”

Rēzeknes novada pašvaldība

2013.

Direktore, tehniskie darbinieki

Skolas apkārtnes labiekārtošana, apzaļumošana.

4.

„Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Sakstagalā”

 

LAD

2013.

Sakstagala pagasts, skolas administrācija, biedrība „Azote”

Bērnu rotaļu laukuma uzstādīšana

5.

Projektā „Izglītības iestādes informatizācija”

ERAF

2012.

Sakstagala pagasts, direktors

10 datoru iegāde, interaktīvās tāfeles, projektora uzstādīšana mācību procesa uzlabošanai, internetpieslēgums

6.

Jaunatnes nometņu un neformālās apmācības projekts

Kantinieku pagasts

2011.

Skolēni, skolotāji

Brīvā laika lietderīga izmantošana skolas vasaras brīvdienās

7.

ESF projektā „ Dabaszinātnes un matemātika”

IZM

2009.-2011.

1 matemātikas skolotājs

2 fizikas skolotāji

1 ķīmijas skolotājs

1 bioloģijas skolotājs

administrācija

Kursi, semināri,

konferences pedagogiem un

administrācijai, radošās

darbnīcas, stipendijas

pedagogiem,

atklātās stundas, to analīze,

kabinetu iekārtojums, materiāli tehniskie līdzekļi

 

8.

ESF projektā “Pedagogu

konkurētspējas veicināšana

izglītības sistēmas

optimizācijas

apstākļos.”

 

IZM

 

2009.-

2011.

 

18 skolotāji

Kursi, semināri,

konferences pedagogiem un

administrācijai, radošās

darbnīcas, stipendijas

pedagogiem, 2. un 3. pakāpes iegūšana

9.

ESF projektā „Atbalsts

vispārējās

izglītības pedagogu

nodrošināšanai prioritārajos

mācību

priekšmetos”

 

IZM

 

2009.-

2011.

 

2 dabaszinību skolotāji,

2 angļu valodas skolotāji

Kursi, semināri,

konferences pedagogiem un

administrācijai, radošās

darbnīcas, stipendijas

pedagogiem

 

10.

Integrācijas ceļasoma bērniem

ar īpašām vajadzībām

 

IIC

 

2009.-

2010.

 

4 skolotāji

Jēdzienu mācīšanas

modelis, Magne Niborga pedagoģiskā pieeja, mentora darbs izglītības iestādē,

 labās prakses piemēri radošajā

darbnīcā.

 

11.

Projektā „Izglītības kvalitātes paaugstināšanas nodrošināšana dabaszinātņu cikla priekšmetos „

IZM

2008.

Dabaszinību skolotāji

Mācību un uzskates līdzekļu iegāde dabaszinību apguvei.

12.

Projektā „ Mēs varam ātrāk, augstāk, tālāk.”

IZM

2008.

Sporta skolotāji,

administrācija

Sporta bāzes uzlabošana, sporta inventāra iegāde, fizisko aktivitāšu veicināšana

13.

„Atbalsta sistēmas

pilnveidošana bērniem ar

speciālajām vajadzībām.”

 

Rēzeknes

rajona IP

 

2007.

Atbalsta personāls – logopēds, psihologs, speciālais skolotājs,

administrācija

Atbalsta personāla

apmācība, pieredzes

apmaiņas braucieni

 

 

 

 

2013-06-05 09:20  |  Skatīts: 852x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ