Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2023.


 

 

 

 

 

 

Rēzeknes novada pašvaldības

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas

pašnovērtējuma ziņojums

2023

     

 1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2022./2023. mācību gadā

Izglītības programmas nosaukums

 

Izglītības

programmas

kods

 

Licence

Izglītojamo skaits, uzsākot 2022./2023. māc.g. (01.09.2022.)

Izglītojamo skaits, noslēdzot  2022./2023.māc.g.

(31.05.2023.)

Nr.

Licencēšanas

datums

 

Pamatizglītības programma

21011111

V_195

22.11.2012.

130

126

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

21015611

V_272

29.08.2014.

1

3

 

Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes maiņai un mācību pārtraukšanai izglītības programmā (2-3 secinājumi par izglītojamiem, kuri uzsākuši vai pārtraukuši mācības izglītības iestādē):

 • dzīvesvietas maiņa (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 2022./2023. mācību gada laikā):

3 izglītojamie pārtrauca mācības skolā (2- ģimene devās uz ārzemēm, 1- uz Daugavpili)

 • vēlme mainīt izglītības iestādi: 1 skolēns, jo cita skola tuvāk dzīvesvietai
 • Mācības uzsāka:2 no citām skolām
 • Programmas koda maiņa uz (56) : 1 skolēns

 

 1. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes

 

 1. Izglītības iestādes misija – “Tapšana par cilvēku ir dvēseles mantošana, audzināšana, kopšana, sildīšana un spodrināšana ar visu labāko un skaistāko, kas ir citos cilvēkos un pasaulē ap mums”/ pēc J. Klīdzēja /.
 2. Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – Augt kopā ar cilvēkbērnu.

 

 

 1. Izglītības iestādes kvalitātes mērķi 2023./2024.mācību gadam

Kvalitatīvais / kvantitatīvais indikators

Noteiktais rādītājs / komentāri pēc nepieciešamības

Izglītojamo vidējie statistiskie sasniegumi mācību gada noslēgumā

 

Vispārējās pamatizglītības programmā

6,8 vidējā atzīme ballēs. 99% 5.-9.kl.skolēu divas reizes gadā veikuši savas sekmju dinamikas analīzi. Skolēniem ar zemiem mācību sasniegumiem izstrādāts individuālo konsultāciju plāns. Regulāras APV par ikdienas mācību sasniegumiem-katru mēnesi/ analīze un turpmākās darbības plānošana, izpildes kontrole/

Izglītojamo vidējie statistiskie sasniegumi valsts pārbaudes darbos vispārējās pamatizglītības programmas apguves noslēgumā 9.klasē attiecībā pret vidējiem valsts rezultātiem.

 

vispārējās pamatizglītības programmā noslēgumā

par 3% pieauguši rezultāti valsts pārbaudes darbos

Darbs ar talantīgajiem izglītojamiem un izglītojamo sasniegumi olimpiādēs, konkursos, sacensībās u.tml.

Skolas skolēni piedalās 50% novada posma organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sacensībās

Izglītojamo skaits % no kopējo izglītojamo skaita, kuri piedalās konkursos, skatēs, sacensībās

 

 

 1. /2023. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti

 

 

Prioritāte

Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un kvalitatīvi

Norāde par uzdevumu izpildi

Nr.1 Pilnveidot un aktualizēt atsevišķus skolas iekšējos normatīvos aktus

a)     kvalitatīvi

·       Izstrādāts skolas attīstības plāns trim gadiem , kas ļaus visiem-pedagogiem,skolēniem un vecākiem plānveidīgi un kvalitātīvi risināt skolas prioritātes un realizēt turpmākās attīstības vajadzības

·       Pilnveidota skolas Vērtēšanas kārtība, kas sasprotama visiem.

sasniegts

 

b)    kvantitatīvi

·       Pamatojoties uz valsts  Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027. /MK rīkojums Nr.437 no 22.06.2021. / un Rēzeknes novada Attīstības programmu 2019.-2025.gadam, skolas darba analīzes rezultātiem, izstrādāts skolas attīstības plāns trim gadiem un saskaņots ar darba devēju.

·       Pilnveidota skolas Vērtēšanas kārtība, atbilstoši valsts normatīvo aktu prasībām

sasniegts

Nr.2 Paaugstināt latviešu valodas kā vērtības nozīmi, skolēnu tekstpratības līmeņa  un mācību sasniegumu pilnveidei

a)     kvalitatīvi

·       Skolēni palielinājuši latviešu valodas vārdu krājumu par 10% un lieto to sava viedokļa paušanā, izmanto saziņas situācijās, savstarpējā komunikācijā

·       Skolotāji lieto daudzveidīgas mācību metodes tekstpratības apguvei un veido sadarbības projektus

sasniegts

 

b)    kvalitatīvi

·       55% skolotāju veido skolēncentrētas mācību stundas, liekot uzsvaru uz skolēnu latviešu valodas lietošanas prasmēm

·       100% klašu audzinātāju 2reizes pusgadā organizē AS skolēniem par sarunvalodas vārdu krājuma bagātināšanos.

·       Visi skolotāji tematiskajos plānos iestrādā valodas apguves tēmas

sasniegts

 

 1. Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos rezultātus 2023./2024. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi)

 

Prioritāte

Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un kvalitatīvi

Nr.1 Pilnveidot pedagogu profesionālo kvalitāti, uzsvaru liekot uz izglītojamo centrētu mācību procesu

a)     Kvalitatīvi

·       Skolas vadība organizē pedagogu apmācības, ņemot vērā skolotāju vajadzības, kvalitatīvas stundas pilnveidei

·       Pedagogi , mērķtiecīgi vērojot kolēģu stundas, savstarpēji mācās un dalās pieredzē pedagogu sadarbības grupās par skolēncentrētas mācību stundas organizēšanu

 

b)    Kvantitatīvi

c)     99% skolas pedagogu pilnveidojuši profesionālo kvalitāti par izglītojamo centrētu mācību procesu, vadības organizētajās nodarbībās

d)    60% vēroto stundu skolotāji organizē skolēncentrētas mācību stundas

Nr.2 Veidot drošu un atbilstošu skolas vidi, sekmējot kvalitatīvāku mācību procesa apguvi iekļaujošā vidē

a)     kvalitatīvi

·       Pilnveidota skolas materiāltehniskā bāze STEM mācību priekšmetos (8.kl. fizika)

·       1.-4.klašu stundām ierīkots papildus kabinets- dizaina un tehnoloģiju mācību satura praktiskajām nodarbībām

 

·       kvantitatīvi

·       Sadarbībā ar dibinātāju matemātikas un fizikas kabinetam nodrošināta stikla interaktīvā tāfele

·       Skolas budžetā ieplānoti papildus līdzekļi fizikas mācību priekšmeta materiālās bāzes pilnveidei /fizikas kab.8.kl./

·       Atbilstoši valsts plānam 100% 7.-9.kl. skolēnu saņēmuši un lieto planšetes/76 gab./, ko izmanto mācību procesā

·       Katram 7.-9.kl. skolēnam mācību procesā pieejama planšete mācību procesa kvalitatīvai apguvei

Nr.3. Veikt regulāru izglītības kvalitātes uzraudzības procesu, lai varētu izvērtēt un ietekmēt ar izglītību saistīto procesu un rezultātu dinamiku

 

a)     kvalitatīvi

·       Regulāri tiek veikta pašvērtēšana- iegūstot datus un informāciju par mērķu un sasniedzamo rezultātu izpildi, nosakot nepieciešamos uzlabojumus skolas darbībā un izglītības programmu īstenošanā

·       Regulāri tiek veikta mācību stundu vērošana un analīze/ pusgadā 40% pedagogiem/-iegūstot datus un informāciju par skolēncentrēta mācību procesa organizēšanu, nosakot nepieciešamos uzlabojumus

 

b)    kvantitatīvi

·       Vērotajās mācību stundās 55% skolotāju mācību stundu atbilst efektīviem mācību stundas kritērijiem

·       Gandrīz visi pedagogi / 75% / spēj argumentēti skaidrot skolas mērķus, prioritātes, rīcību to sasniegšanā

 

 

 

 

 1. Kritēriju izvērtējums

 

3.1. Pašvērtēšanā izmantotā kvalitātes vērtēšanas metodes: SARUNAS, APTAUJA, DOKUMENTU ANALĪZE, STUNDU VĒROŠANA

 

 • Kritērija “Izglītības turpināšana un nodarbinātība” kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums

 

 • Būtiskākie iegūtie dati, informācija un secinājumi par visu kritēriju

 

 • Sarunās tika noskaidrots: 1) skola monitorē absolventu turpmākās gaitas; 2)karjeras konsultanta sarunas ar skolēniem par nākotnes profesijām; 3)karjeras konsultants informē par jaunākajām tendencēm profesiju pasaulē;4) vecāku iesaistīšana karjeras izglītībā- tikšanās ar vecākiem uzņēmējiem, stāsti par vecāku profesijām.
 • Veicot aptauju, tika konstatēts, ka: 1) skola izzina 9.klases skolēnu vērtējumu par mācībām skolā / aptauja/, izvērtē iegūto informāciju un nepieciešamības gadījumā pilnveido savu darbību atbilstoši saņemtajai atgriezeniskajai saitei; 2) veikta skolēnu rakstura īpašību un prasmju izpēte; 3) karjeras konsultanta info un individuālo konsultāciju izvērtējums I un II pusgada skolēnu aptaujās; 4) anketās augsts skolēnu mācību ekskursiju novērtējums; 5) 99,8% skolēnu apmeklējuši karjeras nedēļas pasākumus, tikušies ar vecākiem un vecvecākiem uzņēmējiem; 6) aptaujas rezultāti liecina, ka 8.-9.kl. skolēni vairāk vēlas individuālas konsultācijas karjeras izvēlē.
 • Dokumentu analīze parādīja, ka 1) skolā notiek regulāras PPS par ikdienas mācību sasniegumu analīzi un turpmāko darbību; 2) APV ikmēnesi izskatītas skolēnu ar zemiem mācību sasniegumiem lietas un katram skolēnam izveidots individuālais konsultāciju plāns; 3) skolas statistiskie dokumenti liecina, ka nepietiekamas sekmes nav iemesls skolas maiņai un 10 gadu laikā mācību pārtraukšana nesekmības pēc nav bijusi; 4) Statistikas materiāli par absolventu turpmākajām gaitām liecina, ka mūsu skolēni visi turpina mācības un izvēlas vai nu mācības vidusskolās vai profesionālajā izglītībā.
 • Skolā tiek veikts darbs ar izglītojamajiem, kam ir zemi mācību sasniegumi, lai nodrošinātu viņu izglītības turpināšanu, atbildību pamatā uzticot pedagogam un administrācijai; aktivitātes , kuras veic skola, lai novērstu zemos sasniegumus ikdienas mācību procesā atsevišķos gadījumos ir bijušas novēlotas; skolēnu skaits, kuri atstāsti uz otro gadu ir neliels / 2022.g. viens skolēns/, tam nav sistemātiska rakstura, tas neatkārtojas katru gadu. Ir nepieciešams veikt dažādu preventīvu darbu, lai novērstu otrgadības iespējamību, kā arī veikt mērķtiecīgu darbu ar skolēniem, kam ir zemi mācību sasniegumi ikdienā, sadarbojoties visiem iesaistītajiem un speciālistiem- pedagogs, skolēns, vecāki, atbalsta personāls, sociālais darbinieks; skolēniem ar zemiem mācību sasniegumiem izstrādāt individuālos konsultāciju plānus noteiktos mācību priekšmetos; ikdienas mācību sasniegumus regulāri reizi mēnesī izvērtēt APV.

 

 • Kritērija “Izglītības turpināšana un nodarbinātība” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes vērtējuma līmenim :”Ļoti labi”

RR

Rezultatīvā rādītāja nosaukums

Kvalitātes līmeņa vērtējums punktos

Stiprās puses

Turpmākās attīstības vajadzības

RR1

Izglītības iestādes darbs ar izglītojamiem, kam ir zemi mācību sasniegumi

3

 

Ir nepieciešams veikt preventīvo darbu ar skolēniem, kam ir zemi mācību sasniegumi ikdienā, sadarbojoties visiem iesaistītajiem un speciālistiem- pedagogs, skolēns, vecāki, atbalsta personāls, sociālais darbinieks; skolēniem ar zemiem mācību sasniegumiem izstrādāt individuālos konsultāciju plānus noteiktos mācību priekšmetos; ikdienas mācību sasniegumus regulāri reizi mēnesī izvērtēt APV.

RR2

Izglītības iestādes rīcība, izvērtējot absolventu un/vai viņu vecāku sniegto informāciju par nepieciešamo rīcību izglītības procesa pilnveidei

4

 

 

RR3

Izglītības iestādes izglītojamo iemesli izglītības iestādes maiņai un mācību pārtraukšanai

4

Plānveidīgs un sistemātisks skolas darbs, kas nodrošinājis to , ka10 gadu laikā nav bijusi mācību pārtraukšana

 

RR4

Izglītības iestādes īstenotā karjeras izglītība

4

Regulārs karjeras konsultanta darbs sadarbībā ar klases audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem, skolēnu vecākiem, kas nodrošina skolēnu informētību karjeras izglītībā, mācību procesa un citu aktivitāšu sasaisti ar darba vidi un turpmākās izglītības iespējām

Nodrošināt karjeras konsultanta individuālās konsultācijas katram 8.-9.kl. skolēnam  par turpmākās profesijas apguvi, lai skolēni mērķtiecīgi tiktu virzīti uz vispārējās un profesionālās izglītības apguvi.

RR5

Izglītības iestādes īstenotais monitorings par absolventu turpmākajām mācībām / studijām un / vai profesionālo darbību

4

Skola monitorē absolventu turpmākās gaitas gadu pēc skolas beigšanas, sazinoties gan ar absolventiem, gan ar viņu izvēlētajām mācību iestādēm. Veikta izpēte, kuros mācību priekšmetos skolai jāveic papildus darbs.

 

 

 • Kritērija “Mācīšana un mācīšanās” kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums

 

 • Informācija par izglītības iestādes vadības mērķiem un/vai sasniedzamajiem rezultātiem mācību stundu / nodarbību vērošanā 2022./2023.māc.g.

Mērķi: 1) Mācīšanas un mācīšanās procesa izvērtēšana un pilnveide; 2)Mācību stundu vērošana izvirzot noteiktu SR;3) Skolas prioritāšu realizācija mācību stundās: Palielināt latviešu valodas kā vērtības nozīmi, paaugstinot skolēnu tekstpratības līmeni

Sasniedzamie rezultāti: 1) administrācija vēro vismaz 2 mācību stundas gadā katram skolotājam;2)skolotāji vada efektīvas mācību stundas, kurās izmanto daudzveidīgas mācību metodes skolēnu tekstpratības līmeņa paaugstināšanai un latviešu valodas kā vērtības nozīmes stiprināšanai

 • Informācija par 2022./2023.māc.g. izglītības iestādes iegūtajiem datiem un informāciju no mācību stundu / nodarbību vērošanas.):
 • Gada laikā skolas administrācija 100% visiem pedagogiem ir vērojusi 2 mācību stundas mācību gadā; 41% pedagogu piedalījušies savstarpējā stundu vērošanā/ kvalitātes novērtēšanas un individuālo kompetenču attīstības projekta ietvaros/
 • Vērotajās mācību stundās 100% tika noteikts SR, saprotams skolēniem; stundas struktūra veidota 3 daļās: ierosināšana, apjēgšana un refleksija
 • Mācību stundās tiek izmantotas dažādas mācību metodes un metodiskie paņēmieni skolēnu tektpratības līmeņa paaugstināšanai: jautājumi/atbildes ,teksta lasīšana ,rakstīšana, teikumu veidošana pēc attēla, atbildes mutiska pamatošana, grupu un pāru darbs, domu karte, sarunas, diskusija, jēdzienu skaidrošana ,runāšana aplī, darbs ar vārdnīcu; bet to klāsts ir diezgan vienveidīgs
 • Runātprasmes aktivitātēs tika iesaistīti- visi skolēni 60% vērotajās mācību stundās; lielākā daļa 30% stundās; daži skolēni 10% vēroto stundu
 • Mācību stundās skolēniem tiek piedāvāti jēgpilni uzdevumi, kuri mērķtiecīgi virza uz mācību stundas SR
 • Pedagogi sniedz skolēniem AS -82%; dažkāŗt skolēni sniedz AS viens otram, 17%-AS tiek sniegta, bet neatbilst visiem labas AS kritērijiem
 • Vērotajās stundās ( 81%) tika veikta mācību procesa diferenciācija un individualizācija; izglītības process vērotajās stundās ir: skolēncentrēts (17,84%); skolotājcentrēts(11,7%), jaukta tipa (70,5%)
 • Sarunas apliecināja, ka: 1) 99,7% pedagogu atzīst, ka skolā ir sistēma mācīšanas un mācīšanās procesa izvērtēšanai un pilnveidei; 2) 100% pedagogu marta PPS dalījās pieredzē/ APTAUJA/ par metodēm, kādas izmanto mācību stundā, kādas vērtēšanā., kādas mācību un audzināšanas procesa diferenciācijā un individualizācijā; 3)skola plāno attālinātās mācības- lielākā daļa 75% pedagogu kopīgi izplāno izglītības satura apguvi, izvēloties vienotu kopīgu tēmu, pedagogi un skolēni izprot attālinātā mācību procesa iezīmes, mācību stundu saraksts tiek pielāgots, nodrošinot ne mazāk kā 30% stundu tiešsaistē;4)attālinātās mācības pilnveido skolēnu pašvadītas mācīšanās iemaņas un digitālās prasmes, norāda 85% respondentu.  
 • Turpmākajā darbā nepieciešams: dažādot metodes un mācību aktivitātes stundās skolēnu tekstpratības līmeņa celšanai un atbalstam latviešu valodas vārdu krājuma palielināšanā, pilnveidot pedagogu profesionālo kvalitāti, uzsvaru liekot uz izglītojamo centrētu mācību procesu, skolas administrācijai organizēt pedagogu apmācību un pedagogu savstarpējo stundu vērošanu, pilnveidot un dažādot mācību metodes, domāt par uzdevumu dziļumu, arī diferenciācijas kontekstā, tiekties uz skolēncentrētu stundu, uzlabot pedagogu darbu ar talantīgajiem skolēniem, laicīgi sagatavojot tos novada mācību priekšmetu olimpiādēm

 

 • Kritērija “Mācīšana un mācīšanās” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes vērtējuma līmenim : “Labi”.

 

 

RR

Rezultatīvā rādītāja nosaukums

Kvalitātes līmeņa vērtējums punktos

Stiprās puses

Turpmākās attīstības vajadzības

RR1

Izglītības iestādes izveidotā sistēma datu ieguvei par mācīšanas un mācīšanās kvalitāti un tās pilnveidei

4

Izstrādātas mācību stundu vērošanas lapas un pedagogi laicīgi iepazīstināti ar vērošanas SR, kas ietver skolas prioritāšu izpildi

 

 

RR2

Izglītības procesa plānošanas un īstenošanas efektivitāte un kvalitāte

3

 

Pilnveidot pedagogu profesionālo kvalitāti, uzsvaru liekot uz izglītojamo centrētu mācību procesu

RR3

Izglītības procesa diferenciācija, individualizācija un personalizācija

3

 

Uzlabot pedagogu darbu ar talantīgajiem skolēniem, laicīgi sagatavojot tos novada mācību priekšmetu olimpiādēm

 

RR4

Izglītības procesa īstenošanas kvalitāte attālinātajās mācībās

3

 

 

RR5

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

3

 

 

RR6

Izglītības iestādes individualizēta un /vai personalizēta atbalsta sniegšana izglītojamiem

3

 

 

 

 • Kritērija “Izglītības programmu īstenošana” kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums

 

 • Būtiskākie iegūtie dati, informācija un secinājumi par visu kritēriju
 • Programmas mērķi un SR- skolai ir vienota izpratne par īstenotās programmas mērķiem un 1-3 gadu laikā sasniedzamajiem rezultātiem, norāda 85% respondentu; mācību gada un posmu laiks izmantots efektīvi un produktīvi atzīst 98% pedagogu; darba organizācija plānota; pedagogi norāda, ka tiek veiktas sarunas un aptaujas, lai uzklausītu iesaistīto pušu redzējumu;
 • Pedagogu sadarbība- 50% pedagogu plānveidīgi sadarbojas izglītības programmas īstenošanā, nodrošinot izglītības programmas mērķu sasniegšanu, nepieciešamo starppriekšmetu saikni, caurviju prasmju, vērtību un tikumu apguvi, 65% pedagogu spēj minēt piemērus savstarpējai sadarbībai; tā kā dažiem pedagogiem sadarbība vēl ir tikai atsevišķos gadījumos, tad turpmāk pedagogu sadarbība skolā jāplāno un sadarbībā jāiesaista 85% pedagogu;
 • Audzināšanas darba pasākumi- 100% respondentu norāda, ka skolas pedagogi un skolas parlaments kopīgi plāno pasākumus, kuri ir pārdomāti, papildina ikdienas mācību un audzināšanas procesu; pasākumu plānā atspoguļojas; pasākuma SR, kādas tikumiskās vērtības un prasmes tiek veidotas, savstarpējā saikne ar mācību priekšmetu, deleģētā atbildība; 95% respondentu norāda, ka pedagogi un skolēni iesaistās pasākumu sagatavošanā un īstenošanā;
 • Speciālās izglītības programmas (56) realizācija- 2 skolēniem ar mācīšanās grūtībām, ar kuru vecākiem skolotāji regulāri sadarbojas; mācību priekšmetu skolotāji sadarbojas ar atbalsta personālu, lai pilnveidotu darbu ar skolēniem ar mācīšanās grūtībām; skolēni tiek aicināti uz papildus konsultācijām mācību priekšmetos, kuru apguve sagādā grūtības;
 • Programmas mērķi un SR-izstrādāts un saskaņots ar dibinātāju Skolas attīstības plāns 3 gadiem ( 2022./2023.-2024./2025.), izvirzītas prioritātes un noteikti SR kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji; sadarbībā ar dibinātāju ir izvērtēti un noteikti SR programmu īstenošanā ( 2022.-2027.), ieplānots arī kā tie tiks sistemātiski identificēti;2 reizes gadā PPS skola izvērtē izglītības satura apguves kvalitāti, ņemot vērā skolēnu ikdienas mācību sasniegumus; visi pedagogi norāda(100%), ka notiek darba sistemātiska analīze, kas veicina kvalitāti un tiek noteikti turpmākie darba uzdevumi;
 • Sapulču protokoli apliecina, ka skola sistemātiski izvērtē gada darba plāna iekļauto pasākumu efektivitāti; pēc katra pasākuma notiek tā kvalitātes un kvantitātes analīze, kurā piedalās gan skolēni, gan skolotāji un šim procesam ir izstrādāta speciāla “Pasākuma vērtēšanas lapa”, un tas ļauj pilnveidot katru skolas tradicionālo pasākumu;
 • Nepieciešams organizēt plānotu pedagogu sadarbību  (87%/) izglītības programmas īstenošanā, nodrošinot izglītības programmas mērķu sasniegšanu, nepieciešamo starppriekšmetu saikni, starpdisciplināro mācīšanos, caurviju prasmju un vērtību un tikumu apguvi

 

 • Kritērija “Izglītības programmas īstenošana” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes vērtējuma līmenim “Labi” .

 

 

RR

Rezultatīvā rādītāja nosaukums

Kvalitātes līmeņa vērtējums punktos

Stiprās puses

Turpmākās attīstības vajadzības

RR1

Izglītības iestādes informācija par tās īstenoto izglītības programmu ievadīšana un aktualizēšana VIIS

4

 

 

RR2

Izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas atbilstība tiesību aktos noteiktajām prasībām, aktualitāte un mūsdienīgums

3

 

 

RR3

Izglītības programmas īstenošanā iesaistīto izpratne par izglītības programmas mērķiem un 1-3 gadu laikā sasniedzamajiem rezultātiem

3

 

 

RR4

Izglītības iestādes pedagogu sadarbība, nodrošinot vienotu pieeju izglītības programmas īstenošanā

3

 

Organizēt plānotu pedagogu sadarbību  (87%/) izglītības programmas īstenošanā, nodrošinot izglītības programmas mērķu sasniegšanu, nepieciešamo starppriekšmetu saikni, starpdisciplināro mācīšanos, caurviju prasmju un vērtību un tikumu apguvi

 

RR5

Izglītības iestādes īstenoto mācību/ārpusstundu pasākumu efektivitāte, nodrošinot izglītības programmas mērķu sasniegšanu

4

Sistemātiska skolas pasākumu izvērtēšana pēc skolas noteiktas sistēmas/ izstrādāta vērtēšanas lapa/, kas nodrošina ka skolas tradicionālie pasākumi tiek pilnveidoti un kļūst arvien kvalitatīvāki

 

RR6

Izglītības iestādes darbība mācību laika efektīvai izmantošanai, īstenojot izglītības programmu

3

 

 

RR7

Izglītības iestādes darbība, īstenojot speciālās izglītības programmu

3

 

 

RR8

Izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas efektivitāte un kvalitāte

3

 

 

 

 1. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2022./2023. mācību gadā

 

 • Britu konsultatīvās padomes Latvijā un IIC projekts: “Darbīgās kopienas” – skola, kā Sakstagala kopienas centrs, kopienas saliedēšanas pasākumi dažādām paaudzēm; tālākizglītības kursi sākumskolas un pamatskolas skolotājiem.
 • Projekts: ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

Projektā darbu organizēja 6 skolotāji. Viena skolotāja vadīja mācīšanās drupu 7.-9.kl. skolēniem DZM jomā. 5 skolotāji bija kā pedagoga palīgi 1.-4.kl. grupā , sniedzot individuālu atbalstu skolēniem stundās. 4 skolotāji realizēja pētniecisko STEM jomas programmu.

 • Projekts: IZM un LOK projekts “Sporto visa klase”- 5 sporta stundas nedēļā -6.klases skolēniem ( 62 skolēni-49% no skolas skolēniem) pēc speciāli izstrādātas programmas.
 • “Latvijas Skolas soma”: iespēja skolēniem uzzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, kultūrtelpu, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas- visām (100%) klasēm divas reizes gadā , iesaistoties šādās norises formās: 2 nodarbībās, 3 ekspozīciju apmeklējumi,1 meistarklase, 1 ekskursija, 1 kino apmeklējums, 1 izstādes apmeklējums, 4 muzejpedagoģiskās nodarbības.
 • ESF un Rēzeknes novada pašvaldības projekts “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” ( Nr.9.2.4.2/16/I/027): skolēnu iesaistīšana dažādos veselības veicināšanas pasākumos, nodrošinot fiziskās aktivitātes sporta deju un aerobikas, veselības vingrošanas nodarbību ciklu 3.kl.( 14 sk.) un 5.kl (11 sk.), kopā 35% sākumskolas posma skolēniem.
 • Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un Sporta pārvaldes projekts—konkurss “Materiālās bāzes papildināšana teātra mākslas aktivitātēm 2023.g.— “Teātra māksla vieno!”: finansējums 400.00 EUR , kas deva iespēju papildināt materiālo bāzi teātra mākslas stundām aptverot 78 skolas skolēnus ( 64% no kopējā skaita).
 • “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/I/001 Nometne “ Es protu!”-06.2023.- 15.06.2023. ,nometne veicināja dažādu prasmju attīstību-pētnieciskās, sadarbības un citu caurviju prasmju. Iesaistījās 20 skolēni ar atšķirīgiem mācību sasniegumiem un uzvedības modeļiem.
 • Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un Sporta pārvaldes projekts –Vasaras nometnes: “ Notici sev!”-kvalitatīva skolēnu brīvā laika pavadīšana skolēnu brīvlaikā. Iesaistījās 20 skolēni, kuri piedalījās jaunu iemaņu un prasmju apguvē, nostiprināšanā, veselīga dzīves veida popularizēšanā un sadarbības prasmju veicināšanā.

 

 1. Informācija par izglītības iestādes, izglītības programmu akreditācijā un izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanā norādīto uzdevumu izpildi ( 2022./2023.māc.g.)
 

Kritērijs

Ieteikumi

2.2.

Mācību procesu pielāgot pakāpeniskai pārejai no skolotājcentrēta mācību procesa uz skolēncentrētu, respektējot izglītojamo vecumposma un domāšanas procesa raksturīgās iezīmes un dažādojot pedagogu izmantotos didaktiskos modeļus mācīšanas procesā.

2023.gadā: /izpildīts /Vēroto mācību stundu rezultāti liecina, ka  stundas ir skolēncentrētas vai jaukta tipa

3.1.

Ņemot vērā skolēnu individuālās spējas, pielietot mācību metodes, kas motivētu izglītojamos efektīvam darbam, kā arī sekmētu izglītojamo patstāvību un pašvadītu mācīšanos.

2023.gadā: /izpildīts /Stundu vērošanas  laikā konstatēts, ka pedagogi izmanto dažādas mācību metodes,, kas motivē izglītojamos efektīvam darbam

3.2., 2.1., 2.2.

Veikt valsts pārbaudes darbu rezultātu sistemātisku analīzi kopsakarā ar ikdienas mācību darba rezultātiem un pamatojoties uz analīzi, izvirzīt iestādes prioritātes.

2023.gadā: /izpildīts /Veikta valsts pārbaudes darbu/ VPD/ analīze par 2022./2023.m.g. kopsakarā ar ikdienas mācību darba rezultātiem un pamatojoties uz analīzi, izvirzīta prioritāte mācību darbā 2023./2024.m.g.

4.5., 2.3., 3.1., 3.2.

Izveidot izglītības iestādes sistēmu mācību procesa diferenciācijai un individualizācijai ikdienas mācību procesā, ņemot vērā valsts pārbaudes darbu rezultātus, vienlaikus palielinot snieguma vērtēšanu ikdienas mācību procesā.

2023.gadā: /izpildīts /1) izveidota atgādne;2)regulāri vienu reizi mēnesī notiek APV/ kontroles un ieteikumi darba pilnveidei/;3)Konsultāciju lomas paaugstināšana; 4) individuālaie plāni un konsultāciju grafiki un to realizācijas uzraudzība skolēniem ar zemiem mācību sasniegumiem

 

 

 

 

Izglītības iestādes vadītājs

 

(paraksts)

 

Silvija Freiberga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

 

 

2023-11-01 11:21  |  Skatīts: 29x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ