Karjeras izglītības programma.


 

APSTIPRINĀTA

Ar Sakstagala J.Klīdzēja pamatskolas

 direktores Rīkojumu Nr.1.9/63 no 03.11.2022.

 

 

 

 

Karjeras izglītības programma

Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolā

2022./2023. -2024./2025.

 

 2022

 

Saturs

       Ievads..................................................................................................................... 3

 1. Karjeras izglītības programma.......................................................................... 3
 2. Karjeras izglītības saturiskais ietvars.................................................................4
 3. Karjeras izglītības programmas īstenošanas plāns............................................ 6
 4. Karjeras izglītībā izmantojamās metodes ......................................................... 12
 5. Karjeras izglītības īstenošanai ieteicamā literatūra un internetresursi............... 1

 

Ievads

Mūsdienās karjeras jēdziena saturs ir ievērojami paplašināts. Ja sākotnēji jēdzzienu “karjera” skaidroja ar sekmīgu darbošanos kādā profesionālajā jomā, kurā ir iespējama izvirzīšanās, slavas un popularitātes sasniegšana, tad tagad “karjera” ir jāsaprot ne vien kā izaugsme profesionālajā jomā, bet arī kā likumsakarīga personības izaugsme un nodarbošanās secīga maiņa visas dzīves garumā. Karjeras ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājums, kurā summējas visas indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un darbs.

Karjeras izvēle ir atkarīga no indivīda personībās īpašībām, intersēm, iespējām, iegūtās izglītības un siciāli ekonomiskās vides.

Karjeras izvēles jautājumi ir būtiski gan bērniem, gan jauniešiem, gan arī viņu ģimenēm. Izglītības procesā karjeras atbalsta sistēmai ir jābūt tādai, kura palīdzētu skolēniem izprast un izzināt savas interes un spējas, kā arī darba tirgus tendences un prasības, apgūt un attīstīt karjeras vadības prasmes. Šim darbam jābūt mērķtiecīgi organizētam visus skolas gadus, tāpēc klases stundās tiek aktualizēti karjeras izvēles jautājumi un ar skolēniem strādā pedagogs karjeras konsultants gan grupu, gan individuālajās konsultācijās.

Sverīgi, lai skolēni pēc iespējas agrāk saņemtu informāciju un padomus, kas dotu viņiem iespēju pamatoti izvēlēties pašu vēlmēm un spējām noderīgu turpmākās izglītības un darba dzīves virzienu. Skolotāja uzdevums ir ne tikai palīdzēt skolēniem attīstīt savu personību, t.i., veidot pašapziņu, iemācīties izprast pašam sevi, novērtēt savu pieredz, sasniegumus, personiskās īpašības, stiprās un vājās puses, bet arī izpētīt dažādas karjeras veidošanas iespējas, rosinot skolēnus pieņemt svarīgus lēmumus savai dzīvei.

 

 1. Karjeras izglītības programma

1.1.Karjeras izglītības programmas mērķi un uzdevumi

Karjeras izglītības programmas mērķis ir nodrošināt skolēna karjeas vadības prasmju pilnveidi, lai skolēns, izprotot savas, darba tirgus un sabiedrības attīstības un mijiedarbības spētu patstāvīgi pieņemt un īstenot karjeras attīstības lēmumus, iesaistīties sabiedrības dzīvē un veidoties par laimīgu un atbildīgu personu.

Karjeras izglītības uzdevumi:

 1. Nodrošināt katram izglītojamajam pašnovērtēšanas metožu apguves iespējas;
 2. Palīdzēt izmantot zināšanas par sevi, laiizprastu savas spējas, stiprās puses, intereses, prasmes un talantus, pieņemtu lēmumus, noteiktu mērķus;
 3. Veidot katrā izglītojamajā interesi par karjeru, iepazīstinot ar darba pasaules un ar to saistīto izglītības daudzveidību;
 4. Palīdzēt katram izglītojamajam pieņemt apzinātu lēmumu par turpmāko izglītību un ar to saistīto iespējamo karjeru;
 5. Apzināties mācību, darba un saturīga brīvā laika pavadīšanas nozīmi karjeras izvēles procesā;
 6. Attīstīt prasmes, kas nepeiciešamas savas karjeras attīstības plānošanā, lai sekmīgi konkurētu darba tirgū;
 7.  Izprast mainīgās darba pasaules un mūžizglītības jēdzienus.

 

2.Karjeras izglītības saturiskais ietvars

     Latvijas Republikas Izglītības likuma 55. pants nosaka, ka “Izglītojamajam ir tiesības[...] saņemt [...]karjeras attīstības atbalsta pakalpojumus”. Savukārt, šī paša likuma 30.pants parerdz, ka (31)”Izsglītības iestādes vadītājam ir pienākums nodrošināt izglītības iestādes piekļuvi [...] karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem”. Rēzeknes novada pašvaldības dokumentā “Rēzeknes novada attīstības programma 2019. – 2025. gadam” rīcībā Nodrošināt kavlitatīvu vispārējo izglītību ir paredzēts, ka tiek “attīstītas un pilnveidotas karjeras vadības prasmes (kompetences)”.

     Karjeras izglītības programmas apguves organizācijas pamatnosacījums ir – īstenot karjeras izglītību tā, lai izglītojamais iegūtu gan zināšanas konkrētā izglītības jomā (pašizpēte, karjeras izpēte, karjeras plānošana un vadība) un formā (mācību priekšmetu stunda, klases stunda, individuālās vai grupu konsultācijas, ārpusstundu pasākumi), gan universiālās, vispārējās prasmes, sasitītas ar darbības pieredz, kas palīdzētu rīkoties gan iepriekš zināmās, gan jaunās dzīves situācijās.

Katra karjeras izglītības joma – pašizpēte, karjeras izpēte un karjeras plānošana un vadība – ietver vairāku mācību priekšmetu un audzināšanas darba saturu, tā pilnveides virzienu integrācijas aspektā.

Karjeras izglītībā sasniedzamo spēju un prasmju attīstību atspoguļo galvenie izglītošanas aspekti (Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu):

 • Pašizpausmes un radošais aspekts: radošās darbības pieredze, pastāvīga iespēja meklēt un atrast risinājumu praktiskām problēmām, atklāt kopsakarības;
 • Analītiski kritiskais aspekts: intelektuālās darbības pieredze – pastāvīga, loģiska, motivēta, kritiska un produktīva domāšana, pasme pamatot savu viedokli pagātnes, tagadnes un nākotnes kontekstā;
 • Morālais un estētiskais aspeksts: izpraktne par morāles jēdzieniem cilvēkusavstarpējā saskarsmē, par cilvēka tiesībām un vienlīdzību;
 • Sadarbības aspekts: prasme sadarboties, strādāt komandā, uzklausīt un respektēt dažādus viedokļus, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par to īstenošanu, atbildīgi rikoties konfiktsituācijās, rūpēties par savu un līdzcilvēku drošību un meklēt palīdzību atbilstošas institūcijās un dienestos;
 • Saziņas aspekts: praktiska pieredze valodas lietošanā, prasme sazināties vairākās valodās (rakstīt, tunāt, lasīt), prasme publiski uzstāties, izteikt un pamatot savu viedokli, prezentācijas prasmes;
 • Mācīšanās un praktiskās darbības aspekts: pasme patstāvīgi plānot, organizēt un īstenot mācīšanos, dažādu zināšanu un prasmju lietošana praktiskajā darbībā, prasme mācību procesā izmantot dažādu veidu informāciju, konsultēties, atrast palīdzību, prasme izmantot modernās tehnoloģijas;
 • Matemātiskais aspekts: matemātikas izmantošana praktiskajā dzīvē (budžeta plānošana, izglītības izmaksu aprēķināšana, salīdzināšana u.c.).

Katrs aspekts tiek īstenots visās karjeras izglītības jomās atbilstoši vecumposmu īpatnībām.

 • Pamatjoma “Pašizpēte” ietver šādas strukturētas tēmas:
 • Mana identitāte, paštēls, mana rakstura īpatnības;
 • Manas intereses, hobiji, spējas, brīvais laiks;
 • Mana ģimene, tās loma, tradīcijas;
 • Sevis iepazīšanas un izpētes veidi, to sasaiste ar iecerēto profesiju, pašnovērtēšana;
 • Attieksmes vērtības;
 • Prasme sadarboties, risināt konfliktus;
 • Mana veselība un nākotnes nodomi;
 • Mācīšanās prasmes, mācību sasniegumi, to sasitība ar nākotnes nodomu īstenošanu;
 • Pašaudzināšana.
 • Pamatjoma “Karjeras izpēte” ietver šādas saturiskās tēmas:
 • Darba nozīme cilvēka dzīvē;
 • Populāras un sabiedrībā augstu vērtētas profesijas, profesiju daudzveidība, to tipi;
 • Manu vecāku darba dzīve;
 • Informācijas avoti un izglītības pasaules pētīšana;
 • Profesionālā kvalifikācija un tās iegūšana;
 • Darba tirgus un nodarbinātība;
 • Sociālā vide un nodarbinātība;
 • Izglītības veidi un līmeņi, dažādas izglītības iestādes;
 • Darba likumdošana, darba drošība;
 • Pašnodarbinātība.
 • Pamatjoma “Karjeras plānošana un vadība” ietver šādas saturiskas tēmas:
 • Lēmumu pieņemšanas paņēmieni karjeras plānošanā;
 • Lēmumu pieņemšana par karjeru, dažādu faktoru ietekme (ģimene, skola, draugi, sabiedrība u.c.);
 • Dažādu karjeru pozitīvie un negatīvie aspekti;
 • Kad viss nenorit tā, kā plānots;
 • Mani nākotnes mērķi un to sasniegšanas plāns (īstermiņa un ilgtermiņa plānošana);
 • Pārmaiņas manā dzīvē;
 • Komandas darba pieredze;
 • Praktisko iemaņu gūšana dažādās profesijās;
 • Sevis prezentēšana.

 

 1. Karjeras izglītības programmas īstenošanas plāns

     Karjeras izglītības realizēšanā ir nepieciešamība mācību stundās izmantot starpdisciplināru pieeju, lai atklātu daudzveidīgo prasmju kopumu, kurš nepieciešams dažādās profesijās, kā arī aktualizētu novitāti – caurviju prasmes, kuras realizējamas caur klases audzināšanas stundām. Audzināšnas stundu tematisko saturu nosaka Valsts izglītības satura centra Klases stundu programmas paraugs https://visc.gov.lv/audzinasana/metmat/audz_vjic_rik69.pdf .

     Karjeras izglītība tiek īstenota, izmantojot dažādas darba organizācijas formas – mācību priekšmetu stundas, klases stundas, individuālās konsultācijas, grupu nodarbības, dažādi ārpusstundu pasākumi, kas ir cieši saistīti ar skolas filosofiju un tiek integrāti kopējā skolas plānā.

     Pasākumos izglītojamajiem jāsniedz iespēja praktiski darboties, tiem jābūt sagatavotiem ( ietverot izglītojamo iepriekšēju sagatavošanu), jāietver noslēguma refleksija. Pedagogam karjeras konsultantam savā darbā kopā ar skolēniem jāaktualizē Portfoli sagatavošana, refleksijas, personīgie karjeras attīstības plāni, grupu konsultācijas.

 • Jomas pašnovērtējuma veikšana sasniedzamie rezultāti
 
 1. – 4. klase

5.-9. klase

Ø  Prot identificēt savas personīgās īpašības (fiziskās, intelektuālās, emocionālās iezīmes, prasmes, intereses un vērtības), apzinās savu paštēlu un rakstura īpašības, izprot ģimenes lomu un tradīcijas;

Ø   Apzinās savu galveno pienākumu mācīties, spēj mācīties patstāvīgi un koncentrējas mācību uzdevumu apguvei un izprot savu atbildību sekmīgā mācību procesā un nākotnes veidošanā;

Ø   Uzdrošinās pašizpausties un gūt jaunu pieredzi.

Ø  Izpēta, izmantojot dažādus sevis iepazīšanas un izpētes veidus, personīgo īpašību un nepieciešamo prasmju samērotību, lai gūtu panākumus dažādās dz;ives un darba situācijās;

Ø   Veido attieksmju un vērtību kopumu, apgūst prasmes sadarboties un risināt konfliktus;

Ø  Aktualizē savu personīgo prasmju, talantu un spēju to sasaisti ar iecerēto profesiju;

Ø   Izprot mācību sasniegumu sasitību ar nākotnes nodomu īstenošanu;

Ø  Novērtē sava gibasspēka, neatlaidības  un personīgā ieguldījuma nozīmīgumu dzīves mērķu sasniegšanā.

 

 • Jomas darba pasaules iepazīšana sasniedzmie rezultāti
 

1.- 4. klase

5.- 9. klase

Ø  Iepazītas un izpētītas dažādas darba vides (ģimene, savs ciems, novads);

Ø  Izpētīta darba nozīme cilvēka dzīvē.

Ø   Apzināta vecāku darba dzīve, profesiju daudzveidība un ir notikusi iesaiste prakstiskā darba vides un procesa iepazīšanā

Ø  Zina dažādus informācijas avots, kuri izmantojami darba pasaules pētīšanā.

Ø  Iepazīta profesiju daudzveidība, profesiju tipi, kā arīpopulāras un saboedrībā augstu vērtētas profesijas;

Ø  Izveidota izpratne par darba tirgu un nodarbinātību;

Ø  Norit sagatavošanās mūsdienu dzīves mainīgajām prasībām darba vidē un pārejai uz tādas izpratnes un prasmju veidošanu, kādas izglītojamajam nepieciešamas, lai tiktu galā ar jaunām situācijām, gan vēlamām, gan nevēlamām;

Ø  Gūst prakstiskās iemaņas dažādās profesijās un uzdrošinās pašizpausties darba vidē un gūt jaunu pieredzi.

 

 

 • Jomas izglītības iespēju izpēte sasniedzamie rezultāti
 
 1. -4. klase

5.- 9. klase

Ø  Iepazītas un izpētītas dažādas izglītības iespējas (novads, reģions);

Ø  Gūta izpratne par izglītības pakāpēm;

Ø  Radīta interese par dažādām profesijām.

Ø  Spēj atrast atbilstošus informācijas avotus par karjeras iespējām, sameklēt, aanalizēt un izmantot informāciju;

Ø  Izpētītas izglītības un apmācības iespējas, ir gūta informācija par darba pasaules vēsturiskajām un nākotnes izmaiņām;

Ø  Gūta izpratne par to, kas it profesionālā kavlifikācija un tās ieguve – izglītības veidi un līmeņi, dažādas izglītības iestādes;

Ø  Gūta praktiskā pieredze, kas palīdz izpētīt, kā citi cilvēki pieņem lēmumus un saprast, kas var ietekmēt lēmuma pieņemšanu, identificēt atbilstošus lēmuma oie’nemšanas stilus un stratēģijas, ģenerēt dažādas ar karjeru sasitītas izvēles.

 

 • Jomas karjeras lēmuma pieņemšana sasniedzamie rezultāti
 

1.-4 . klase

5.-.9. klase

Ø  Nebaidās sapņot par nākotni, prot veidot savu nākotnes vīziju

Ø  Ir dzirdēti dažādi pieredzes stāsti par karjeras ceļiem

Ø  Izglītojamie apzinās karjeras plānošanas būtību un prot pieņemt lēmumus, kuri rosina domāt par savu karjeru;

Ø  Izglītojamie iesaistīti aktivitātēs, kas palīdz izpētīt, kā citi cilvēki pieņem lēmumus, un saprot, kas var ietekmēt lēmuma pieņemšanu, identificēt atbilstošus lēmuma pieņemšanas stilus un stratēģijas;

Ø  Prot ģenerēt dažādas ar karjeru sasitītas izvēles;

Ø  Apzinās dažādu ārējo faktoru ietekmi (ģimene, skola, draugi, sabiedrība u.c.) uz karjeras izvēli;

Ø  Apgūtas pamatprasmes un gūta pieredze komandas darbā un sevis prezentēšanā;

Ø  Prot salīdzināt dažādās iespējas, kā kritērijus izmantojot gan personīgo pieredzi, gan informāciju no dažādiem avotiem;

Ø  Zina, kādas ir prasības un kas jādara, iestājoties izvēlētajā profesionālajā izglītības iestādē;

Ø  Iegūtas pamatprasmes pasniegt personīgos sasnegumus ( CV un motivācijas vēstule);

Ø  Izveidots priekšstats par iespējamp nākotnes profesiju.

 

 

Karjeras izglītības plāns

Karjeras izglītības plāns tieks īstenots izmantojot dažādas darba organizācijas formas  un realizācijā sadarbojas klašu audzinātāji ar pedagogu karjeras konsultantu.

 

 

Pasākums, aktivitāte

Kl. gupa

Atbidīgais

Organizēt informācijas dienas mūsu skolā- sadarbība ar citām skolām, organizācijām

8.-9.kl.

Kl.audzin., PKK

Nodrošināt skolēniem iespējas piedalīties citu skolu informācijas dienās

8.-9.kl.

Kl.audzin., PKK

Mācību ekskursijas , citi karjeras pasākumi

1.-9.kl.

Kl.audzin., PKK

Karjeras izglītības izglītojošie pasākumi-lekcijas, tikšanās, utt.

1.-9.kl.

Klašu audzin., direktores vietnieks audzin. jomā, PKK

Individuālas konsultācijas

8.- 9.kl.

PKK

Vecāku un skolas absolventu aicināšana uz skolu- iepazīšanās ar dažādām profesijām

1.-9.kl.

Klašu audzin.

Aptaujas, anketēšanas, testi- skolēnu izpēte

7.-9.kl.

Kl.audzin., PKK

Mācību stundu tēmu integrēšana ar karjeras izvēli

1.-9.kl.

Mācību priekšmetu skolotāji, PKK

Klašu audzinātāju stundas pēc klašu audzinātāju paraugprogrammas karjeras izvēles jautājumos     

1.-9.kl.

Klašu audzin., PKK

Karjeras nedēļas aktivitātes

1.-9.kl.

Klašu audzin., PKK

Skolas tēla prezentācija- pasākumi nākamajiem skolas skolēniem un viņu vecākiem (notiek aprīlī)

Pirmkl.

4.klases audzin.;direktore

*PKK – pedagogs karjeras konsultants

 

 

Karjeras izglītības tematu īstenošana audzināšanas stunās (piemēri) un paredzamais rezultāts 1.- 9. klasēs

 

Klašu grupa: 1. – 3. klase

 

Nr.

Stundu temati

Plānotais sasniedzamais rezultāts

1.

Profesiju daudzveidība. Manu vecāku, ģimenes locekļu darbs

Ø  Zina, kur un par ko strādā vecāki un citi ģimenes locekļi.

Ø  Zina nosault profesijas, kurās strādā cilvēki skolēna dzīvesvietā (kaimiņi) un izprot viņu nozīmību vietējās sabiedrības dzīvē.

2.

Mani pienākumi ģimenē

Mani vaļasprieki

Mana sapņu profesija

Ø  Gūst priekšstatu par ikdienas darbu un interešu, vaļasprieku saistību ar profesijām, gūst izpratni par to dažādību.

3.

Dienas režīms

Ø  Prot plānot savu dienas režīmu un tam sekot, paredzot laiku mācībām, pienākumiem mājās, vaļaspriekam un atpūtai.

4.

Mācības - skolēna darbs

Ø  Apzinās savu galveno pienākumu mācīties, spēj mācīties patstāvīgi un koncentrājas mācību uzdevumu apguvei un izprot savu atbildību sekmīgā mācību procesā;

Ø  Prot izmantot stundās apgūto ikdienā.

5.

Karjeras vīzija

Ø  Mācās domāt par savu nākotni, iepazīstot dažādas profesijas, apgūst darba prasmes.

Klašu grupa: 4. – 6. klase

 

Nr.

Stundu temati

Plānotais sasniedzamais rezultāts

1.

Es un mani dotumi.

Ø  Apzinās savas stiprās un vājās puses, kā arī savas intereses un spējas.

2.

Mani darba ieradumi

Sadarbības prasmes

Ø  Prot plānot savu dienas režīmu, ievērojot savas un citu intereses un iespējas;

Ø  Prot sadarboties ar dažāda vecuma cilvēkiem.

3.

Mācīšanas prasmes un sasniegumi

Ø  Mācās dokumentēt savus sasniegumus;

Ø  Apzinās zināšanu nozīmi nākotnē, spēj sevi motivēt mācību darbam un cenšas saniegt savām spējām atbilstošus rezultātus.

4.

Brīvais laiks un tā izmantošana

Ø  Izzina un izmanto daudzpusīgas lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, atrodot savām spējām un vēlmēm atbilstošāko.

5.

Profesiju daudzveidība, prestižs un pievilcība

Ø  Izprot profesiju veidus un tajās veicamo darba specifiku: fizisks – garīgs darbs, darbs telpās – darbs ārā u.tml.;

Ø  Izprot dažādo profesiju lomu sabiedrības dzīvē un veido priekšstatus par savu iespējamo nākotnes profesiju;

Ø  Pētot profesiju daudzveidību, domā par savām nākotnes iecerēm, par savām iespējām dzimtajā pagastā/pilsētā/novadā/valstī.

6.

Lietišķā valoda, tās nozīme ikdienas dzīvē

Ø  Izkopj savu valodas kultūru;

Ø  Izprot publiskās uzstāšanās būtību un ir apguvis prasmes tajā piedalīties, prezentējot dažādus darbus un uzstājoties.

 

 

    Klašu grupa: 4. – 6. klase

 

Nr.

Stundu temati

Plānotais sasniedzamais rezultāts

1.

Vajadzības, vēlmes un spējas

Pašvērtējums

Ø  Ir objektīvi izvērtējis, pārzina savus dotumus, spējas un intereses, samēro savas intereses un spējas, personīgās īpašibas un vērtības;

Ø  Novērtē sava gribasspēka, neatlaidības un personīgā ieguldījuma nozīmīgumu dzīves mērķu sasniegšanā;

Ø  Novērtē savu sasniegumu rezultātu.

2.

Savu interešu, spēju un dotību attīstīšana

Ø  Saprot, kā skolā, ārpusskolas aktivitātēs un ikdienā var attīstīt savas intereses, spējas un dotības;

Ø  Apzinās interešu izglītības un brīvprātīgo darba nozīmi savas pašattīstības veicināšanā.

3.

Izglītības vērtība

Ø  Izprot saistību starp izglītību, profesiju un nodarbinātību;

Ø  Apzinās izglītību kā vērtību, ir motivēts turpināt izglītību;

Ø  Izprot Latvijas izglītības sistēmu un savas tālākas izglītības iespējas;

Ø  Zina dažādus avotus, kur meklēt informāciju par izglītības iespējām.

4.

Profesiju daudzveidīgā pasaule

Ø  Apzinās karjeras nozīmi cilveka dzīvē un saprot karjeras plānošanas pamatnosacījumus;

Ø  prot savākt, apkopot un analizēt atbilstošu informāciju par profesijām, izzina savas turpmākās izglītības iespējas;

Ø  Ir apzinājis sev saistošās profesijas. Iesaistās darba izmēģinājumos;

Ø  Ir iegūtas zināšanas par vietējo darba tirgu.

5.

Individuālā karjeras plāna izveide

Ø  Ir apgūtas plānošanas prasmes un veicināta spēja uzņemties atbildību par savu plānu īstenošanu;

Ø  Prot pieņemt ar karjeras izvēli saistītus lēmumus;

Ø  Ir izveidota un regulāri tiek papildināta savu sasniegumu mape.

 

Karjeras izglītība tiek inregrēta mācību priekšmetu stundās atbilstoši mācību priekšmetu skolotāju tematiskajiem plāniem.

Izglītības jomas “Valoda” mācību priekšmeti

 

Latvieši valoda un literetūra

Profesiju daudzveidība pasaulē

Es, citi, ikdiena un savstarpējās attiecības

Mana sapņu profesija

Profesiju izvēle un raksturojums

Profesiju izvēles iespējas

Profesijas, nākotnes pasākumu plānošana

Karjeras izglītība: mēdiju/žurnālistika

Mana mīļākā profesija. Manas intereses

Radoša aktivitāte “Autorkrēsls”

Svešvalodas

Profesiju daudzveidība

Manas intereses, hobiji

Es un mana profesija

 

Izglītības jomas “Kultūras izpratnes un pašizpausmes māksla, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes” mācību priekšmeti

 

Vizuālā māksla

Mūzika

Mājturība un tehnoloģijas

 

 

 

 

Informātika

Sports un veselība

“Radošās profesijas ”

Pētnieciskā darbība mūzikā

Uztura režīma galvenie principi

Apģērba veidošana un kultūra

Ar kokapstrādi saistītas karjeras iespējas

Tehnoloģiju nozīme, ietekme uz vidi un to loma dažādās profesijās

Meklēšanas stratēģija un taktika internetā

Kustība un veselīgs dzīvesveids

 

Izglītības jomas “Dabaszinību, sociālās un politiskās, matemātikas” mācību priekšmeti

 

Matemātika

 

 

Sociālas zinības

 

Vēsture

Fizika

Dabaszinības

Ķīmija

Ģeogrāfija

Matemātikas prasmju un zināšanu lma manā profesijā. Karjeras izvēles daudzveidības – profesijas, saistītas ar matemātiku

Profesijas, kuras var novērot savā apkārtnē un to nozīmība vietējās sabiedrības dzīvē

Profesiju daudzveidība un to atstātais mantojums

Fizikas atklājumi un to loma daāžadās profesijās

Pētnieciskā darbība dabaszinībās

Dabaszinību nozares un profesijas – biologs, ķīmiķis, fiziķis, ģeogrāfs, ģeologs utt.

 

 

Klases audzinātāji audzināšanas stundās integrē karjeras izglītību:

 • Skolēnu vecāku profesijas;
 • Profesijas tavā apkārtnē;
 • Skolas filosofija un tās saikne ar karjeras izglītību – J. Klīdzējs – rakstnieks, cilvēks bērns Boņuks – literārā darba varonis, kinofilmas galvenais tēls, pats rakstinieks bērnībā.

Karjeras izglītība tiek integrēta:

 • Interešu izglītības un pulciņu nodarbībās;
 • Tematiskajās lekcijās un pasākumos;
 • Karjeras nedēļas aktivitātes izglītības iestādē;
 • Skolēnu portfoloi veidošanā;
 • klases skolēnu nākotnes nodomu izpētē sadarbībā ar pedagogu karjeras konsultantu;
 • Tikšanās ar bijušajiem skolēniem un esošo skolēnu vecākiem;
 • Ekskursijas uz iestādēm un uzņēmumiem;
 • Atvēto durvju dienas;
 • Karjeras dienas un informācijas dienas dažādās izglītības iestādēs;
 • “Ēnu dienas”.

 

 

4.Karjeras izglītībā izmantojamās metodes

 

 

Nr.

Metode

Prasmes

1.

Anketēšana/aptauja

Ø  Apgūt prasmi konkrēti atbildēt uz jautājumiem, prast izteikt savu domu konkrēti un īsi

Ø  Ieinteresēt audzēkni izzināt sevi, savas izglītības iespējas

Ø  Attīstīt prasmi kritiski domāt

2.

Analīze

Ø  Prast objektīvi novērtēt un atšķirt savas vērtības no vispārpieņemtajām dzīves vērtībām

Ø  Apgūt prasmes, lai “gibu, varu, vajag” veidotu vienotu kopumu

3.

Brīvais raksts

Ø  Veidot prasmi brīvi izteikt rakstiski savas domas un izjūtas

4.

Darbs ar informācijas avotiem

Ø  Prast atrast, atlasīt un izvērtēt informāciju

5.

Darbs grupās

Ø  Apgūt iemaņas darboties komandā, plānot darbu, sadalot pienākumus

6.

Darbs pāros

Ø  Veidot prasmes sadarboties, uzklauīt otru, pārrunāt neskaidrības, ja nepieciešams, ievērot kompromisu

7.

Diskusija

Ø  Mācīties izteikt mustiski savu viedokli, to pamatot, argumentēt, uzklausīt citu domas

Ø  Meklēt problēmu risinājumu

8.

Mācību ekskursijas

Ø  Iepazīstināt ar reālu darba vidi, karjeras iespēju daudzveidību, jaunām tehnoloģijām

9.

Ēnu diena

Ø  Iepazīt utvāk darba vidi

Ø  Iepazīt izvēlētās profesijas plusus un mīnusus

10.

Eseja

Ø  Apgūt prasmi izteikties, pamatot savu viedokli, apgūt argumentācijas prasmes rakstveidā

11.

Individuālais darbs

Ø  Mācīties strādāt patstāvīgi

12.

INSERRT metode

Ø  Apgūt prasmi izvērtēt informāciju

13.

intervija

Ø  Apgūt prasmi sarunāties: uzklausīt arunu biedrus, formulēt konkrētus jautājumus, atbildēt uz sarežģītiem jautājumiem, veidot lietišķu dialogu

14.

IT tehnoloģiju izmantošana

Ø  Atīsta prasmi lietot mūsdienu tehnoloģijas informācijas iegūšanā, saglabāšanā un apkopošanā

15.

Mērķu koks

Ø  Rosina skolēnus apzināties, kādas darbības jāveic mērķa sasniegšanai

16.

Pašvērtējums/pašanalīze

Ø  Veidot kompleksu savas darbības, uzskatu, spēju, interešu, rakstura novērtēšanas un analīzes prasmi

17.

Pētījums

Ø  Apgūt prasmi strādāt ar problēmsituāciju: formulēt problēmu, veidot risinājuma plānu, izvērtēt gaidāmo rezultātu, meklēt alternatīvu risinājumu, pieņemamu lēmumu

Ø  Iegūt praktiskās iemaņas pētnieciskajam darbam

18.

  Portfolio/ darba mape

Ø  Vākt materiālus, ieūt informāciju, to apstrādāt, krāt un veidot savu darba mapi – portfolio

19.

Pašvērtējums

Ø  Apgūst prasmi izvērtēt sevi, savu sniegumu, prasmes un zināšanas

20.

Prezentācija

Ø  Apgūst prasmes un iemaņas parādīt sevi un savu padarīto darbu

21

Prognozēšana

Ø  Mācīties paredzēt iespējamo rezultātu

22.

Strukturēta saruna

Ø  Mārķtiecīga izzinoša saruna

23.

Spēles (lomu situācija, lietišķās)

Ø  Apgūt prasmi ieļuaties kolektīvā, veidot saskarsmi, prast novērtēt sevi un citus

Ø  Iejusties lomās, kas attālinātas no skolēna būtības, bet kurās viņu ikdienā var nokļūt

Ø  Iemācīties modelēt dažādas problēmsituācijas

24.

SVID analīze

Ø  Apgūt iemaņas izvērtēt pašreizējo situāciju un paredzēt attīstības iespējas

25.

Tests

Ø  Rosināt iegūt informāciju par kādu jomu intereses radīšanai

26.

Tikšanās

Ø  Iegūt informāciju par kādu jomu intereses radīšanai

27.

Venna diagramma

Ø  Mācīties noteikt kopīgo un atšķirīgo un definēt slēdzienu

28.

Vērošana

Ø  Apgūt iemaņas izvirzīt mērķi pastāvīgi vērot, pierakstīt, salīdzināt, izdarīt secinājumus

29.

Vizualizācija

Ø  Skolēni apgūst prasmi veidot dažādus simboliskus uzskates līdzekļus: domu kartes, shēmas, kolāžas utt.

 

 

5.Karjeras izglītības īstenošanai ieteicamā literatūra un internetresursi

 1. Metodiskie ieteikumi “Karjeras izglītība 7.-9. klasei” Skolotāja rokasgrāmata , ESF, profofesionālās izglītības attīstības aģentūra, 2006.
 2. Metodiskie ieteikumi  “Karjeras izglītība 7. klasei”, ESF,  profofesionālās izglītības attīstības aģentūra, 2006.
 3. Metodiskie ieteikumi  “Karjeras izglītība 8. klasei”, ESF,  profofesionālās izglītības attīstības aģentūra, 2006.
 4. Karjeras izglītība 9. klasei, ESF,  profofesionālās izglītības attīstības aģentūra, 2006.
 5. Izglītība pēc 9.klases , PIAA, 2005.
 6. Karjeras attīstības atbalsts / izglītība, konsultēšana, pakalpojumi, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Rīga, 2008.
 7.  Karjeras iespēju izpēte/ metodiskais palīglīdzeklis PIAP aģentūra, 2003.
 8. E. Korna, Karjeras izglītība, Rīga, RaKa, 2011.
 9. Lemešonoka I. , Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā, Avaigzne ABC, 2018.
 10. Mans bērns izvēlas karjeru, VIAA, 2010.
 11. https://www.viaa.gov.lv/lv/video-informativie-materiali
 12. https://www.viaa.gov.lv/lv/ilustrativie-materiali
 13.  https://www.viaa.gov.lv/lv/metodiskie-materiali
 14. https://www.viaa.gov.lv/lv/speles
 15. https://www.niid.lv/
 16. https://testi.niid.lv/
 17. https://profesijupasaule.lv/

 

 

 

Karjeras izglītības programma izstrādāta izmantojot Karjeras izglītības paraugprogrammu – pielāgojot un veicot  nelielas izmaiņas.

 

 

 

Karjeras izglītības programmu sastādīja –

pedagogs karjeras konsultants:                                                  Inta Deksne

 

2023-01-18 09:50  |  Skatīts: 19x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ