Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas mācību procesa organizēšanas kārtība  sākot ar 2020.gada 1.septembri


Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas mācību procesa organizēšanas kārtība  sākot ar 2020.gada 1.septembri

Izdota  saskaņā  ar  Ministru kabineta 

2020.gada  noteikumu  Nr. 360  “Epidemioloģiskās drošības

pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 

 

I Vispārīgie jautājumi

 1. Kārtība nosaka, kā  Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā, turpmāk (izglītības iestādē)  tiek  organizēts  mācību  process  Covid-19  infekcijas  laikā, kā  arī, kā  tiek  nodrošināti  epidemioloģiskās  drošības un  piesardzības  pasākumi.
 2. Kārtība ir  saistoša  visiem  izglītības iestādes    darbiniekiem, izglītojamajiem izglītojamo vecākiem, kā  arī  citām  personām, kas  apmeklē  izglītības iestādi.

II  Mācību  procesa  norise

 1. Mācību process  izglītības iestādē    noris  atbilstoši  izglītības iestādē  noteiktajam  mācību  priekšmetu  un  stundu  sarakstam, kā  arī  noteiktajam zvanu 
 2. Mācību process  norit  klātienē ( Izglītības un  zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM)  piedāvātais  A  modelis), respektīvi 1.-6.klasēm  mācību  process  norit  tikai  izglītības iestādē, bet 7.-9.klasēm  līdz vienai  dienai  nedēļā  var  paredzēt  mācības  patstāvīgi, t.sk., attālināti. Par  attālinātā  mācību  procesa  konkrētu  dienu  -9.klasēs lemj  pedagogi  sanāksmē  pie  skolas  direktora un skolēniem  tiek  paziņots  vismaz nedēļu iepriekš, informācija  ir  atrodama  gan uz stenda  pie  mācību  priekšmetu  un  stundu  saraksta, gan  mykoob.lv.  Attālinātais  mācību process   notiek,  ievērojot  prasības, kas  noteiktas  izglītības iestādes  vadītāja  19.03.2020. rīkojumā  Nr.1.9/25.
 3. Lai ierobežotu kontaktēšanos  klasei (apvienotajai klašu grupai, grupai)  ar  citu  klasi apvienoto klašu grupu, grupu),:
  • izglītības iestādē    mācību  stundas  tiek  organizētas  pa  klasēm  nevis  kabinetiem, izņemot  mācību  procesa  nepieciešamību (sporta, tehnoloģiju praktiskās nodarbības, informātika, laboratorijas, pētnieciskie  darbi  );
  • starpbrīžus blakus  telpu  klasēm  organizē, lai  kontaktēšanās  starp blakus  telpu  izglītojamajiem  neilgtu  vairāk  par  5  minūtēm;
  • starpbrīžos izglītojamajiem  pārsvarā  uzturēties klases  telpās, tomēr, lai  netraucētu  telpu  vēdināšanai;
  • pagarinātās dienas  grupās  tiek  uzņemti  tie  bērni, kuriem  nav  iespēju  uzreiz  doties  uz  mājām, savukārt  grupās  esošie  atrodas  blakus  telpās, konkrētā  telpā  atrodoties  tikai  vienai klasei (apvienoto klašu grupai);
  • interešu izglītības nodarbībās  maksimāli  ievērot  distancēšanos, distancēšanās neattiecas uz interešu izglītību, kas  saistīti  ar šādām  jomām - teātris, dejotāji un orķestra mūziķi.
 4. Pedagogs vai  cits  darbinieks  skolas teritorijā, arī  mācību  stundu  laikā, ievēro  2  metru  distanci  no  skolēna, pieļaujot  mazāku  distanci  sākumskolas  posmā (vienam  skolotājam, kurš  konkrētā  klasē  vada  vairāk  kā  50%  mācību stundu) ne  ilgāk  kā  10  minūtes.
 5. Visos gadījumos, kad  izglītojamais  neierodas  izglītības  iestādē, vecākiem  ir  jāinformē iestāde  par izglītojamā prombūtnes iemeslu.
 6. Sporta treniņi (nodarbības) notiek, ievērojot, ka to norisē vienlaikus pulcējas ne vairāk kā 30 personas un, ka vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 4 m2 no sporta treniņa (nodarbības) norises vietas platības.
 7. Izglītības iestādes darbiniekiem un apmeklētājiem redzamās vietās ir izvietotas skaidri salasāmas norādes – ievērot 2 m distanci no pārējām personām. Ja nepieciešams, tiek nodrošināts attiecīgais marķējums uz grīdas.

III Izglītojamo nokļūšana uz/no izglītības iestādi, ēdināšanas organizēšana, citi pasākumi

 1. Ja izglītojamais  ceļā  uz/ no  izglītības iestādes  izmanto  transportu, kurā  kontaktējas  ar  citām  personām, izņemot  savus  ģimenes locekļus  vai  klases (grupas) biedrus, izglītojamie lieto  sejas  maskas  vai  citus  elpceļus  aizturošus  materiālus ( lakati, šalles utml.).
 2. Ēdināšanu organizēt tā, lai ēdamzālē vienlaicīgi ēd tikai viena klase vismaz 2  metru  attālumā  viena  no  otras un papildus  laikos, vai  nodrošināt, ka  ēdināšanas laikā  dažādas  klases  blakus atrodas  ne  vairāk  kā  10  minūtes.
 3. Nodrošināt, ka visi pasākumi izglītības iestādē  notiek katrai klasei (apvienoto klašu grupai) atsevišķi.
 4. Izglītības iestādi nedrīkst  apmeklēt darbinieki vai izglītojamie, kuri  atgriezušies  no  ārvalstīm, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk  - SPKC)  ir  noteicis  kā  valstis  ar  palielinātu  COVID -19  izplatību, vai  citām  valstīm, no  kurām  atgriešanās  saistīta  ar  plašu   sabiedriskā  transporta  plūsmu (lidostas utml.). Šādi  darbinieki izglītojamie  atrodas  mājās  pašizolācijā, kuras  laikā  izglītojamajiem izglītības iestāde  nodrošina  izglītojamajam  individuālu attālinātu  mācību 
 5. Pirms organizē ārpusstundu aktivitātes, kas nav tieši saistītas ar izglītojamo pieskatīšanu un izglītošanu, tai skaitā pulciņus vai nodarbības ar dažādu grupu vai klašu izglītojamajiem un viesskolotājiem, iestāde izvērtē un mazina riskus, paredzot distancēšanās un higiēnas prasību īstenošanu.
 6. Izglītības iestāde organizē izglītojamo pieņemšanu un nodošanu (daļēji – sākumskolas posms) vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem pie iestādes ieejas vai teritorijā, veicinot iespēju distancēties. Ja nepieciešams, tiek izvietotas vizuālas distancēšanās norādes, piemēram, līnijas uz zemes un sienām.
 7. Izglītojamie nenes  uz  izglītības  iestādi  roraļlietas  no  mājām.

 

 

 

 

 

 

IV Epidemioloģisko  drošības pasākumu ievērošana

 1. Lai ierobežotu infekcijas izplatīšanos, nepieciešams bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigas un nodarbībām  ārā.  Roku mazgāšanu veikt vismaz 40 sekundes.
 2. Klašu audzinātāji māca izglītojamos pareizi mazgāt rokas, ievērojot SPKC mājas lapā publicētos ieteikumus “Roku mazgāšana” (https://www.youtube.com/watch?v=vDlFPEoCnRo&feature=youtu.be).

 

 1. Darbinieku roku dezinfekcijai pieejamā vietā jāizvieto 70% spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļi.
 2. Biežāk lietotās virsmas un priekšmetus jādezinficē, izmantojot 70% spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus, piemēram, skārienjutīgās ierīces, galda virsmas, durvju rokturus, krēsla atbalsta virsmas, ūdens krānus, sporta u.c. inventāru.
 3. Jāierobežo tekstilizstrādājumu, kā, piemēram, tepiķi, spilveni, sēžammaisi u.tml. izmantošana izglītojamo  rotaļu  un atpūtas zonā.
 4. Regulāri, atbilstoši  noteiktajām  higiēnas prasībām,  jāvēdina telpas vai jānodrošina laba mehāniskā ventilācija.
 5. Regulāri jāveic telpu uzkopšana. Tualetes telpu   un  koridoru mitrā uzkopšana jāveic vismaz reizi 3 stundās.
 6. Izglītības iestādē darbiniekiem, skolēniem  un apmeklētājiem redzamās vietās izvietot skaidri salasāmu norādi ievērot 2 m distanci no pārējām personām.    Nepieciešamības gadījumā izvietot vizuālas distancēšanās norādes.
 7. Izglītības iestādē ir jāizvieto visiem pieejama, skaidri salasāma informācija ar atgādinājumu par higiēnu, tai skaitā tualetes telpās: “Bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma! Ja nav iespējams nomazgāt rokas, dezinficē rokas ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem! Atceries, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, telefonu virsmas, var būt piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ nepieciešams tās regulāri tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus! Nepieskaries sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām!”.
 8. Jānovērš izglītojamo drūzmēšanās izglītības iestādes apkārtnē.
 9. Nepieļaut personu, kurām noteikta pašizolācija (atrašanās tikai  savā  dzīvesvietā), mājas karantīna (atrašanās  tikai  savā  dzīvesvietā  ārstniecības personas uzraudzībā) vai stingra izolācija (obligāta atrašanās  tikai  savā  dzīvesvietā  vai  ārstniecības iestādē ārstniecības personas uzraudzībā), klātbūtni izglītības iestādē.
 10. Nepieļaut izglītojamo un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtni izglītības iestādē. Izglītojamo veselības novērtēšanu veic izglītības iestādes  nozīmēta persona (piem., dežurskolotājs(i), ieejot  izglītības iestādē, vai  skolotājs, kurš  vada  pirmo  mācību  stundu  stundas  sākumā), veicot vizuālu novērojumu un īsas pārrunas ar skolēnu  vai  skolēna  vecākiem  vai  citādi.
 11. Ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, kā arī telefoniski sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu).
 12. Izglītības iestāde informē darbiniekus, izglītojamos, viņu vecākus par mobilās lietotnes kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid” izmantošanu.

 

 

V Rīcība  epidemioloģiskās  situācijas pasliktināšanās gadījumos

 1. Ja izglītojamajam, atrodoties izglītības iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), izglītības iestāde:
  • izolē izglītojamo atsevišķā telpā (medmāsas kabinetā - atslēga lietvedes kabinetā) kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni. Izglītojamais  šajā  brīdī  lieto  kādu  no  elpceļu  aizsegiem;
  • sazinās ar izglītojamā vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna, vai  arī  nogādā  izglītojamo  mājās. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;
  • izglītojamais tiek ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriežas izglītības iestādē  saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.
 2. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamajiem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, izglītības iestāde izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, sazinās ar izglītojamo vecākiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Šādi izglītojamie  atrodas  mājās  pašizolācijā, kuras  laikā  izglītības iestāde  nodrošina  izglītojamajam  individuālu attālinātu  mācību 
 3. Iepriekšējos divos punktos  minētajos  gadījumos  persona, kas  konstatējusi  aizdomas  par  akūtām elpceļu infekcijas  slimībām, vispirms  ziņo  par  šo  faktu  skolas vadībai.
 4. Izglītības iestāde  nodrošina vecākiem pieejamu informāciju lv par to, ka bērni ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti izglītības iestādē  un rīcību, ja bērnam tiek konstatētas slimības pazīmes, kā arī par pienākumu ievērot pašizolācijas un mājas karantīnas nosacījumus.
 5. Ja tiek konstatēts COVID-19 infekcijas gadījums, kas būs saistīts ar konkrēto izglītības iestādi, SPKC epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas izglītības iestādes vadībai, kā arī lems par karantīnas noteikšanu izglītības iestādei.  Šādās  situācijās  izglītības iestādē    ar  vadītāja  rīkojumu  tiek  noteikts  vai  nu  IZM  piedāvātais  B  modelis (tiek  palielināts  attālinātā  mācību  procesa  īpatsvars)  konkrētai  klasei  vai   ar  Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja  rīkojumu  tiek noteikts C  modelis (  mācības  notiek  attālināti)  konkrētai  klasei  vai  visai  izglītības iestādei. Iestādes vadītājs par šo faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē iestādes dibinātāju, savukārt dibinātāja pārstāvis –Izglītības kvalitātes valsts dienestu(e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv)par faktu, ja iestādei tiek noteikta karantīna.
 6. Ja kādai  klasei vai  visai  izglītības  iestādei  tiek  noteikta  attālinātā  mācīšanās, 1.-9.klašu izglītojamajiem dibinātāja  noteiktajā  kārtībā  tiek  nodrošinātas  brīvpusdienas.

 

VI  Izglītības iestādes  apmeklētāju  pieņemšanas kārtība

 1. Izglītības iestādi nedrīkst apmeklēt  persona ar elpceļu  infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne.
 2. Katrai izglītības iestādei  nepiederošai  personai, t.sk., izglītojamo  vecākiem, apmeklējot  iestādi, ir  jāievēro  distancēšanos  2 metru  attālumā  no  citām  personām un  jādezinficē 
 3. Par katru apmeklējumu reizi tiek veikta apmeklētāju reģistrācija, atzīmējot apmeklētāja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kā arī norādot vizītes laiku. Apmeklētājs parakstās  arī  par  to, ka  apliecina, ka  nav  Covid-19 inficētais, nav  atgriezies no  ārvalstīm un  nav  kontaktējies  ar  Covid -19 inficētajiem divu pēdējo  nedēļu  laikā.  Šos datus glabā 14 dienas, gadījumam, ja tas būs nepieciešams epidemioloģiskajai izmeklēšanai, norādot datu apstrādes mērķi. Apmeklētājus  reģistrē  iestādes  vadītāja  norīkota  persona – dežūrapkopēja.

 

 

VII  Komunikācija  un  atbildības

 1. Atbildīgie par  izglītojamo  un  viņu  vecāku iepazīstināšanu  ar  kārtību ir klašu  audzinātāji. Visiem izglītojamo  vecākiem  klātienē  vai  citā  saziņas  veidā  līdz  gada  26.augustam  tiek aizsūtīta elektroniski Vecāku  infolapa  par  2020./2021.mācību  gadu (1.pielikums ).  No  vecākiem  1.septembrī  tiek  saņemti  apliecinājumi (2.pielikums)  par  to, ka  viņu  bērns  nav inficēts  ar  Covid -19  un, ka  viņu  bērns  neradīs  infekcijas  riskus  citiem. Atbildīgais  par  epidemioloģisko  prasību  ieviešanu  un  koordinēšanu  ir pedagogi un vadība.
 2. Atbildīgais par  epidemioloģisko  prasību  ievērošanu (distancēšanās, higiēnas prasību ievērošana)  ir pedagogi, bet  par  dezinfekcijas  līdzekļu  nodrošināšanu – saimnieciskās  daļas  vadītājs.
 3. Atbildīgais par  izglītojamo veselības  stāvokļa  novērošanu  ir:
  • mācību procesa laikā – mācību priekšmeta skolotājs
  • ārpusstundu pasākumu laikā – klases audzinātāja
 4. Izglītības iestādes komunikācijas kanāli:
  • ar izglītojamajiem ir: e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-platformas (whatcap)  - atbildīgi  klašu audzinātāji, pedagogi
  • ar izglītojamo vecākiem vai to  likumiskajiem pārstāvjiem  ir: e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-platformas (whatcap)  - atbildīgi  klašu audzinātāji
  • ar dibinātāju, SPKC un Izglītības kvalitātes valsts  dienestu  ir izglītības iestādes  vadītājs vai vadītāja vietnieki.

 

 

 

VIII  Noslēguma  jautājumi

 1. Kārtība stājas  spēkā  ar  gada 1.septembri. Situācijā, kad  valstī  epidemioloģiskā  drošība  COVID 19  infekcijas izplatībai nebūs  jānodrošina, kārtība  atceļama  ar  izglītības iestādes  vadītāja rīkojumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.pielikums

 

Infolapa skolēnu vecākiem par mācību procesu Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā  2020./2021.mācību  gadā

 

Labdien, cienījamie  vecāki!

 Mēs esam ļoti priecīgi, ka Jūsu  bērns(i) mācās Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā. Ir  sācies  2020./2021.mācību  gads. Tā  norise  ir  līdzīga  kā  iepriekšējie  mācību  gadi, tomēr  sakarā  ar  to, ka  valstī  joprojām  turpinās  Covid -19  infekcijas  izplatības  ierobežojumi, arī  mūsu  izglītības iestādē    tiek  noteiktas  būtiskas  atšķirības  no  ierastā  dzīves  ritma.

Izglītības iestādē    visas  klases  mācības  uzsāk  klātienē, tomēr  7.-12.klasēs  dažas  dienas  mēnesī  var  notikt  arī  attālināti, par  konkrētām  dienām  vecāki  tiek  informēti mykoob. Tas, vai  klātienes  process  varēs  ilgt  visu  mācību  gadu, ir  atkarīgs  no  mums  visiem – izglītības iestādes darbiniekiem, Jūsu  bērniem un  Jums.  Mēs  ļoti  lūdzam, lai  Jūs  būtu  atbildīgi  un ievērotu  sekojošus  faktorus:

 • visos gadījumos, kad  Jūsu bērns neierodas  izglītības  iestādē, Jums  ir  jāinformē iestāde  par izglītojamā prombūtnes iemeslu;
 • bērnus uz  izglītības iestādi  katru  dienu  sūtām  bez  akūtām elpceļu infekcijas slimību pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums), pretējā gadījumā  bērnu  vedam  pie  ģimenes  ārsta;
 • ja bērns  ceļā  uz  izglītības iestādi  izmanto  transportu, kurā  kontaktējas  ar  citām  personām, izņemot  savus  ģimenes locekļus  vai  klases (grupas) biedrus, iespēju  robežās  nodrošināt  viņus  ar  sejas  maskām  vai  citiem  elpceļus  aizturošiem  materiāliem ( lakati, šalles utml.), aicināt  bērnus  bez  vajadzības  nekontaktēties  ar  citām  personām  arī  ārpus  izglītības iestādes  laika;
 • ja izglītības iestādē  tiek  konstatēts, ka  bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimību pazīmes, izglītības iestāde  par  to  informē vecākus, vecāki un izglītības iestāde vienojas, kādā  veidā  bērns  tiks  nogādāts  mājās. Vecāki šajā  gadījumā  ir  atbildīgi  par to, lai  bērns apmeklētu ģimenes ārstu. Atgriešanās  izglītības iestādē    ir  tikai  ar  ģimenes  ārsta  izziņu;
 • ja Jūsu  bērns  atgriežas  no  ārvalstīm, kuras  Slimību profilakses un kontroles centrs ir iekļāvis  Covid -19  infekcijas riska  valstu  grupā, Jūsu  bērnam  jāatrodas  mājās – pašizolācijā, Jums par  šo faktu  ir  jāinformē izglītības iestāde.

Izglītības iestāde    mācību  procesa  laikā  centīsies  ievērot  iespēju  robežās  drošības  pasākumus, tomēr, ja  tiks  konstatēts, ka  izglītības iestādē  kādam  izglītojamajam  ir  apstiprināta  Covid -19 infekcija, pašvaldība  konkrētai  klasei noteiks  citu  mācību  procesa  norises formu – attālināto  mācīšanos. Ja izglītības iestādē  šādi  gadījumi  tiks  atklāti  dažādās  klasēs, ir  iespējama  pāreja  uz  attālinātu  mācību  procesu  visām  klasēm. Par  šādiem  lēmumiem  vecāki  informāciju  varēs  gūt  e-klasē, kā  arī  informāciju  sniegs  klašu audzinātāji individuāli  vai  telefoniski.

Aicinām  arī  1.septembrī  iesniegt  izglītības iestādē apliecinājumu (apliecinājums pievienots)  par  to, ka Jūsu  bērns(i) nav  inficēti ar Covid -19  un, ka  viņš(i) neradīs  riskus  citiem.

 Detalizētāku informāciju  par  mācību  procesu  no  2020.gada 1.septembra var  atrast:   1. Skolas mājas lapā (sakstagalaskola 1w.lv) – Mācību procesa organizācija skolā no 1.septembra.

 1. Mykoob.lv – sadaļā/SĀKUMS
 2. Vai noskaidrojama pie Jūsu bērna  klases  audzinātājas

 

Tikai  mūsu  kopīgu  pūliņu  rezultātā  mēs  spēsim  nodrošināt  klātienes  mācību  procesu  visa  mācību  gada  laikā.

Lai  mums  visiem  kopā  izdodas!                                                          Skolas direktore

 

 

 

2.pielikums

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas

 direktorei Silvijai Freibergai

 

 

Es,_________________________________(viena no vecākiem vārds, uzvārds)

 

apliecinu, ka man un manas  ģimenes locekļiem, t.sk., manam(iem)  bērnam(iem) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:

 1. Nav medicīniski apstiprināta inficēšanās ar Covid-19;
 2. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā neesam atzīti par kontaktpersonu1 ar Covid-19 inficētai personai;
 3. Pēdējo 14 dienu laikā neesam bijuši ārvalstīs, kā arī neesam kontaktējušies  ar personām, kuras bijušas ārvalstīs;

Apliecinu, ka  manam(iem)  bērnam(iem) nav akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums).

 

 

 

 

 

 

[1] Epidemioloģiskās drošības likuma 1.panta 22.punkts: “kontaktpersona — cilvēks, kurš ir bijis tiešā vai netiešā kontaktā ar infekciozu personu vai uzturējies epidēmijas perēklī un kuram ir bijusi iespēja inficēties;”.

2020-08-24 08:37  |  Skatīts: 108x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ