Kārtība par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu


 

,

                                                                     01.09.2020.

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Rēzeknes novada Sakstagala pagastā

 

Izdota saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas

2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada  27.novembra noteikumu Nr.747

“Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu  un pamatizglītības programmu  paraugiem” 15.punktu, Ministru kabineta 2019.gada 3.septembra noteikumu Nr.416 ”Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu  un  izglītības programmu paraugiem” 20.punktu

 

I . Vispārīgie jautājumi

 1. Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas izglītojamo (turpmāk - skolēnu) mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (turpmāk – Kārtība) nosaka Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas (turpmāk – Skola) 1.- 9. klašu skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas organizāciju Skolā, nodrošinot skolēnu snieguma vērtēšanas kvalitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 2. Skolēnu mācību sasniegumu  vērtēšanas pamatprincipus, vērtēšanas veidus, summatīvās vērtēšanas  atspoguļojumu  līmeņos  un  ballēs, valsts noteiktos   pārbaudes darbus nosaka  valsts  izglītības standarti, savukārt mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus  nosaka  mācību  priekšmetu 
 3. Kārtība nosaka mācību  sasniegumu  vērtēšanas  organizāciju Skolā, vērtējumu  paziņošanu  un  dokumentēšanu, vērtējumu  uzlabošanas un apstrīdēšanas iespējas, kā  arī  skolēnu likumisko  pārstāvju (turpmāk – vecāki), informēšanu.
 4. Kārtība ir saistoša  Skolas  skolēniem  un 
 5. Kārtībā ietvertie  termini:
  • summatīvās vērtēšanas darbs (turpmāk – SVD) –  darbs, ko  pedagogs  savā  mācību  priekšmetā  plāno  un  organizē  temata, vairāku  tematu  vai  temata  loģiskās  daļas, mācību  gada  vai  izglītības posma  beigās. Piedāvātā  darba  formu ( mutiski, rakstiski, praktiski, kombinēti)  un  metodisko paņēmienu (projekts, pētnieciskais darbs, utml., vai darbs, kas veidots, izmantojot dažādus metodiskos paņēmienus)  konkrētam summatīvajam vērtēšanas darbam izvēlas pedagogs;
  • diagnosticējošās vērtēšanas darbs  -  darbs, ko pedagogs savā  mācību  priekšmetā  plāno  un  organizē  , lai noteiktu skolēna mācīšanās vajadzības un plānotu turpmāko mācīšanās procesu;
  • formatīvās vērtēšanas darbs - darbs, ko pedagogs savā mācību  priekšmetā  plāno  un  organizē, lai nodrošinātu  skolēnam un pedagogam atgriezenisko saiti  par  skolēna  tā  brīža  sniegumu  pret plānotajiem sasniedzamiem rezultātiem. Formatīvās vērtēšanas procesā aktīvi iesaistās  arī  skolēns, lai patstāvīgi vērtētu savu un cita sniegumu.
 6. Skolā tiek  izmantoti  šādi  apzīmējumi, kas  saistās  ar  mācību  sasniegumu  vērtēšanu:
  • a – ja skolēns  ir  atbrīvots  no  kāda  mācību  priekšmeta  apguves, līdz  ar  to  tiek  atbrīvots  no  konkrēta  SVD  izpildes;
  • nv – ja skolēns  nav  iesniedzis  SVD  vai  darbu  nav  iespējams  novērtēt sekojošu faktoru  dēļ – nesalasāms  rokraksts, neatļautu  palīglīdzekļu izmantošana, cilvēka cieņu aizskarošs  teksts vai attēls, vai, ja  skolēns  nav  piedalījies  SVD  izpildē, vai,  ja  skolēns nav izpildījis obligāti  veicamo 
 7. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis – objektīvs un profesionāls skolēna sasniegumu raksturojums, kas sekmē katra skolēna dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi un izpratni par mācīšanās panākumiem, kā  arī  palīdz  pedagogiem  objektīvi  un  mērķtiecīgi plānot  un  īstenot  mācīšanas procesu.

 

 1. Mācību sasniegumu vērtēšanas organizēšana
 2. Mācību gada sākumā vai, uzsākot  mācību  priekšmeta (kursa) īstenošanu, pedagogs iepazīstina skolēnus ar mācību sasniegumu vērtēšanas veidiem, vērtēšanas darbu skaitu, apjomu, izpildes laiku un gada vērtējuma iegūšanas nosacījumiem. Pedagogs  informē skolēnus, kuri SVD  ir  obligāti (izņemot  punktā noteiktos gadījumus), lai  iegūtu  gada  vērtējumu mācību  priekšmetā, informāciju  atspoguļojot  mykoob.lv
 3. Plānojot skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu, pedagogs plāno diagnosticējošās un  formatīvās vērtēšanas darbus, par  to  vai  nu  iepriekšējā  mācību  stundā  vai  mācību  stundas  sākumā  informējot  skolēnus, reizē  nosaucot  konkrētus sasniedzamos  rezultātus. Diagnosticējošo  vērtēšanu  pedagogs  pārsvarā  izmanto  mācību  gada  sākumā, savukārt  formatīvā  vērtēšana  ir  nepārtraukta  ikdienas mācību procesa sastāvdaļa, nodrošinot pedagogam un skolēnam  atgriezenisko  saikni  par  plānoto  sasniedzamo  rezultātu  sasniegšanu, un  ir  pielietojama gandrīz  katrā  mācību  stundā.
 4. Plānojot skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu, SVD plāno pedagogs atbilstoši mācību priekšmeta programmas temata(u) sasniedzamajiem rezultātiem un šo SVD  plānu iesniedz Skolas direktoram/direktora  vietniekam līdz  septembrim un līdz 10.janvārim. Precīzus norises laikus saskaņo ar Skolas direktoru/direktora  vietnieku katra semestra sākumā. Izmaiņas SVD norises laikos var veikt pedagogs tikai pēc saskaņošanas ar Skolas direktoru/direktora  vietnieku, skolēni par to jāinformē vismaz piecas darba dienas pirms SVD.
 5. Pedagogs nodrošina, ka mācību priekšmetā mācību gadā  ir  vismaz četri obligāti veicamie SVD, ja  stundu  skaits  mācību  priekšmetā  nedēļā  ir  4 -6, tad  ir vismaz  5-7  Minimālais vērtējumu skaits semestrī:
 

Stundu skaits nedēļā

1

2

3

4

5

6

Minimālais vērtējumu skaits semestrī

2

2

3

4

5

5

 

 1. Pedagogs gada  vērtējumam  mācību  priekšmetā  izmanto  matemātiskā  vidējā  aprēķinu (noapaļošanu veicot līdz veselam skaitlim), ņemot  vērā  visus  skolēna  veikto  SVD  vērtējumus.
 2. Vienā dienā  skolēnam  drīkst  būt  ne  vairāk  kā  divi  Skolas direktora  vietnieks, sastāda SVD  grafiku  semestrim, pēc iespējas ņemot  vērā  pedagoga  veidoto SVD plānu.

 

III. Mācību  sasniegumu  vērtējumu paziņošana un dokumentēšana

 1. Summatīvais vērtējums  tiek  paziņots  skolēnam  ne  ilgāk  kā  nedēļas  laikā  pēc  SVD  veikšanas   un/vai iesniegšanas. Vērtējums  tiek  paziņots  individuāli, izsniedzot  skolēnam darbu, kura  beigās  ir  fiksēts vērtējums  vai  paziņots mutiski. Pedagogs darba rezultātus analizē, pirms tam izsniedzot skolēniem novērtēto darbu. Pēc darba analīzes pedagogs atstāj darbu skolēnam vai savāc skolēnu darbus un uzglabā tos līdz nākamā  mācību  gada  beigām. Pedagogs  skolēna SVD iegūto  vērtējumu  ne  vēlāk kā  divu  darba  dienu  laikā  ieraksta mykoob.lv žurnālā. 
 2. Summatīvais vērtējums atbilstoši valsts izglītības standartam  tiek  izteikts apguves līmeņos (1.-3.klasē)  un 10 ballu  skalā ( 4.-9.klasē)  un  tiek  veikts  visos  pedagogu  noteiktajos  SVD, kā  arī  semestra noslēgumā un mācību  gada  noslēgumā, to fiksējot mykoob.lv žurnālā  un  skolēna  liecībā.
 3. Pedagogs divu darba  dienu  laikā mykoob.lv žurnālā  vienlaicīgi  ieraksta  gan skolēna mācību priekšmeta stundas kavējumu (n), gan obligāti veicamā darba neizpildi (nv).
 4. Skolēnu informēšanai  par  mācību  procesa  virzību  un  attīstību  pedagogi izmanto  šādus  informatīva  rakstura  apzīmējumus:
  • diagnosticējošajā un  formatīvajā  vērtēšanā – aprakstošs  vērtējums, vērtējums, izteikts  apguves līmeņos (STAP), punktos, procentos. Vērtējums var būt izteikts mutvārdos pēc izpildīta darba vai rakstveidā  uz  darba  materiāla;
  • summatīvajā vērtēšanā –par veiktajiem SVD vērtējums apguves līmeņos (1.-3.klasē)  un 10 ballu  skalā ( 4.-9.klasē) atbilstoši valsts izglītības standartam.  Summatīvo vērtējumu atspoguļo mykoob.lv žurnālā - par veiktajiem SVD; liecībā - kā vidējo starpvērtējumu 1.semestrī un kā apkpopjošo vērtējumu mācību gada noslēgumā.
  •  
 1. Vērtējumu uzlabošanas un apstrīdēšanas iespējas, skolēna  vecāku  informēšana
 1. Skolēnam gada  vērtējuma  iegūšanai  jāiegūst  vērtējumi  visos  Skolēnu  konkrētā  mācību  priekšmetā var  atbrīvot  no  viena obligātā  SVD izpildes, ja  skolēns  piedalījies mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, sporta sacensībās. Gada  vērtējums  šajā  gadījumā  tiek iegūts, balstoties  uz  pārējo  obligāto  darbu  vērtējumiem.
 2. Skolēns drīkst uzlabot jebkādu iegūto summatīvo vērtējumu mācību priekšmetā  vienu  reizi, veicot  līdzīga  satura  darbu  divu nedēļu  laikā  pēc  vērtējuma  saņemšanas. Kā  gala  vērtējums  par  darbu  tiek fiksēts  augstākais  no  vērtējumiem.
 3. Tiekoties ar vecākiem, pedagogam ir atļauts izmantot tikai tos lv  un  skolēna  darbos  izdarītos ierakstus, kas attiecas uz šo vecāku bērnu. Ja vecāki vēlas uzzināt sava bērna sasniegumus salīdzinājumā ar citiem skolēniem, informācija jāsniedz, nenosaucot vārdā citus skolēnus. Pedagogam vajadzības  gadījumā  ir  jāsniedz  informācija  gan  skolēniem, gan  vecākiem par  konkrēta  darba vērtēšanas kritērijiem un iegūto rezultātu.
 4. Skola izsniedz vecākiem viņa bērna mācību sasniegumu izrakstu līdz katra mēneša 5.datumam. Pedagogu un vecāku sadarbību skolēnu mācību snieguma pilnveidē nodrošina arī šādas saziņas formas: individuālas sarunas ar klases audzinātāju vai  citu pedagogu, vecāku sapulces.
 5. Summatīvo vērtējumu  var  apstrīdēt gan  skolēns, gan viņa  vecāki triju darba  dienu  laikā  pēc  vērtējuma  saņemšanas, izsakot  mutiski pretenziju  Ja  vērtējums  pēc  sarunas  ar  pedagogu  netiek  mainīts, bet  skolēnam  vai  viņa  vecākam  pretenzijas  par  vērtējumu  saglabājas, vēl  vienas  darba  dienas  laikā  skolēns vai  vecāki  iesniedz  rakstisku iesniegumu  ar  pamatojumu  Skolas direktoram. Apstrīdēšanas iemesli  var  būt  šādi:
  • par vērtējumu konkrētā SVD  - ja darbam  noteiktie  kritēriji  nav  ievēroti vai, ja  SVD  iekļautais  saturs  neatbilst  mācīšanās posma (temata, temata  daļas  )  sasniedzamajiem rezultātiem;
  • par gada  vērtējumu – ja  nav  ievērots  šīs  kārtības  punkts.
 1. Noslēguma jautājumi
 1. Kārtība stājas spēkā:
  • , 4., 7. klasēs - ar 2020.gada 1.septembri;
  • , 5., 8. klasēs - 2021.gada 1.septembri;
  • , 6., 9. klasēs - 2022.gada 1.septembri.
 2. Līdz gada  1.septembrim pārējās  klasēs ir  piemērojama 2018. gada 3.septembra  Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.
 3. Mācību sasniegumu  vērtēšanu  izglītojamajiem, kuri  apgūst  speciālās  izglītības  programmas  ar  garīgās  attīstības  un/vai  smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, nosaka  Ministru   

2020.gada 1.septembrī

Apspriests un akceptēts 25.08.2020. pedagoģiskās padomes sēdē

 

 

 

 

 

 

2019-03-18 09:14  |  Skatīts: 346x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ